Ogłoszenie

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska ? Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z...

opolskie, Opole

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-07-2020
Numer ogłoszenia
556361-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-005 Opole
Ulica
ul. Książąt Opolskich
Nr telefonu
77 4414069
Email
zamowienia@zdp.opole.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 556361-N-2020 z dnia 2020-06-30 r.

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska - Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 53142158400000, ul. ul. Książąt Opolskich  27 , 45-005  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4414069, e-mail zamowienia@zdp.opole.pl, faks 77 4414071.
Adres strony internetowej (URL): https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.zdp.opole.pl/87/26/informacje-ogolne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.zdp.opole.pl/87/26/informacje-ogolne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, sekretariat - pok. 208

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska - Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
Numer referencyjny: DT.261.11.2020.EW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1756 O Chróścina Opolska - Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z DW 429 do końca przebiegu (przejazd kolejowy) wraz z rozbudową odcinka drogi do bramy głównej jednostki wojskowej w miejscowości Polska Nowa Wieś, który obejmuje: - odcinek drogi powiatowej Nr 1756 O od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 429 w km 0+000 do km 1+768 oraz odcinek drogi gminnej od km 1+768 do km 2+006 (do bramy głównej jednostki wojskowej), - opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, - uzyskanie mapy ewidencyjnej oraz informacji terenowo - prawnej, - wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych, - opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, - przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Komprachcice o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, w przypadku wydania przez Wójta Gminy Komprachcice decyzji nakazującej sporządzenie raportu o ochronie środowiska przygotowanie tego raportu, - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz z uzgodnieniami branżowymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jej zatwierdzeniem, - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, - wykonanie podziału działek zajętych pod inwestycję, - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), - opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postepowania na roboty budowlane - również w wersji elektronicznej na płycie CD, - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu (jeśli zachodzi potrzeba), - zaprojektowanie kanałów technologicznych, - szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III - OPZ. W ramach zamówienia przewiduje się również przygotowanie odpowiedzi na pytania przyszłych Wykonawców robót budowlanych, udzielenie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu dot. przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot umowy wykonany w związku z realizacją niniejszej umowy jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym chroniony prawem autorskim. Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 24 miesiące - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy

II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-29

II.9) Informacje dodatkowe: termin realizacji zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać średni roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie usług projektowania drogowego i kanalizacyjnego, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres w wysokości co najmniej 280.000,00 zł
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony powyżej musi spełniać jeden z Wykonawców
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 3 projekty budowlano-wykonawcze rozbudowy lub budowy drogi klasy min. Z o łącznej wartości tych 3 projektów - co najmniej 570.000,00 zł - co winno być potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) Wykonawca musi wskazać osoby ( na każde stanowisko inna osoba ), które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone: - projektant (branża drogowa) - min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - projektant (branża wod-kan) - min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień, - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt. a) powinien spełniać przynajmniej jeden z konsorcjantów samodzielnie, - warunek określony w ppkt. b) Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 tekst jednolity). 1.A W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu innego podmiotu: zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 tekst jednolity).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie usług projektowania drogowego i kanalizacyjnego, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; b) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2017 poz. 570 tekst jednolity), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. II. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.600,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tekst jednolity). Nazwa beneficjenta: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać przed terminem składania ofert przelewem na rachunek Zamawiającego nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 8857 z dopiskiem: "Rozbudowa DP w m. Polska Nowa Wieś - opracowanie PBW" a dowód przelewu załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2 a) rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zamieszczono na stronie https://bip.zdp.opole.pl/87/26/informacje-ogolne.html Tom II SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie jest wymagane.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Prócz podstaw do zmiany umowy określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanej w ust. 2 poniżej. 2) zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektującej z tytułu okoliczności określonych w § 2 ust. 4 umowy lub § 8 ust. 2 pkt 6 i pkt 12, ust. 5 pkt 1-4 umowy. 3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Jednostce Projektującej wynagrodzenia. 4) zmiany sposobu płatności i fakturowania, o których mowa w § 7 umowy w przypadku zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 5) obiektywnie, gdy jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta, 6) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 poniżej, 7) konieczność zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegała Jednostka Projektująca, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy lub osób wchodzących w skład personelu Jednostki Projektującej. 2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektującej i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy, opracowań projektowych; 3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego; 4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań; 5) zmiany przepisów prawa; 6) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 7) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy prawnej jego ochrony; 8) wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych decyzji administracyjnych; 9) udzielenia Jednostce Projektującej zamówienia dodatkowego; 10) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy; 11) wydania Polecenia Zmiany w zakresie oznaczonym w ust. 5 poniżej; 12) konieczności uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o czas trwania procedury udzielenia tego odstępstwa; 13) w przypadku przyczyn niezależnych od Jednostki Projektującej i mających wpływ na wykonanie nin. umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy; 14) z uwagi na przedłużające się terminy wydawania decyzji administracyjnych, uzgodnień, itp.; 15) przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie przez Zamawiającego poszczególnych porozumień i umów z gestorami sieci, liczonego od dnia następnego po wpłynięciu od Jednostki Projektującej do Zamawiającego pisma wraz z propozycją treści umowy do zawarcia z gestorem sieci, jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji; 16) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, w tym COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) lub wprowadzenia w Polsce stanu epidemii lub stanu wyjątkowego, na należyte wykonanie niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Jednostkę Projektującą stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć: ? zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części, ? zmiany sposobu wykonywania usług, ? zmiany zakresu świadczenia jednostki projektującej i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia jednostki projektującej. 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej Jednostka Projektująca jest zobowiązana do powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na termin wykonania przedmiotu umowy i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ust. 9, 10 i 11 poniżej, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy. 5. Zamawiający poprzez wydanie Polecenia Zmiany ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jednostronnie zobowiązać Jednostkę Projektującą do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy: 1) zrezygnować z wykonania opracowania projektowego lub jego elementów, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy; 2) zmienić/zmieniać kolejność i termin wykonania przedmiotu umowy lub ich elementów; 3) polecić/polecać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów; 4) zmienić/zmieniać nazwę zadania. 6. Przed wydaniem Polecenia Zmiany, Zamawiający może zobowiązać Jednostkę Projektującą do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 1) technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany; 2) opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu umowy objętych Poleceniem Zmiany; 3) zmiany wynagrodzenia (zawartego w kosztorysie ofertowym - Formularzu cenowym), w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 5 powyżej lub § 8 ust. 2 pkt 6 umowy. 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu prac projektowych bądź wykonania opracowań projektowych: 1) ujętych w formularzu cenowym, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace oszacowana zostanie na podstawie złożonego na etapie przetargu formularza cenowego, 2) nieujętych w formularzu cenowym (kosztorysie ofertowym), a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace wyceniona na podstawie średnich cen rynkowych oraz negocjacji. 8. Jeżeli w ocenie Jednostki Projektującej polecenie zmiany wydane przez Zamawiającego wykracza poza zakres uprawnień wynikający z umowy, Jednostka Projektująca w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania takiego polecenia, jest zobowiązana powiadomić Zamawiającego pisemnie o swoich zastrzeżeniach i uwagach wraz z uzasadnieniem. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania zastrzeżeń i uwag Jednostki Projektującej zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Brak przedstawienia stanowiska Zamawiającego w tym terminie oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia zmiany i nieuwzględnienie zastrzeżeń i uwag zgłoszonych przez Jednostkę Projektującą. 9. Jednostka Projektująca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach teleadresowych i innych zmianach nieistotnych dla wykonania przedmiotu umowy z punktu widzenia terminów i kosztów. Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy. 10. Na etapie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotu trzeciego lub zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub z podwykonawcy, jednak zmiana ta w sytuacji kiedy Jednostka Projektująca opierała się na nim na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowy podmiot trzeci lub podwykonawca bądź też Jednostka Projektująca samodzielnie spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot trzeci lub podwykonawca. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub podwykonawcy Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do umowy. 11. Zamawiający dopuszcza również zmianę osób wykazanych w potencjale kadrowym wyłącznie wtedy, gdy nowy potencjał kadrowy spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-08, godzina: 08:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie