Ogłoszenie

"UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W GRUCIE. Dostawy ? doposażenie obiektu "

kujawsko-pomorskie, Gruta

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-07-2020
Numer ogłoszenia
556933-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
01-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
86-330 Gruta
Ulica
Gruta
Nr telefonu
564 683 121
Email
przetargi@gruta.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 556933-N-2020 z dnia 2020-07-01 r.

Gmina Gruta: "UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W GRUCIE. Dostawy - doposażenie obiektu "
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gruta, krajowy numer identyfikacyjny 53429100000000, ul. Gruta  244 , 86-330  Gruta, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 683 121, e-mail przetargi@gruta.pl, faks 564 683 188.
Adres strony internetowej (URL): www.gruta.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip.gruta.akcessnet.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.gruta.akcessnet.net/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W GRUCIE. Dostawy - doposażenie obiektu "
Numer referencyjny: RIR.271.34.2020.CC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie pn.: "UTWORZENIE KLUBU SENIOR+ W GRUCIE. Dostawy - doposażenie obiektu " Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia zgodnie za opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr1, do obiektu gminnego w którym zostanie utworzony - KLUB SENIORA+ adres doposażonego obiektu: Gruta 95, 86-330 Mełno Zamawiający realizuje projekt rządowy w ramach którego utworzy KLUB SENIORA. Zamawiający podzielił na następujące zadania przedmiot zamówienia: 1. Część I -Meble 1) Krzesło biurowe z regulowanymi podłokietnikami i mechanizmem synchronicznym 2) Krzesło bankietowe 3) Narożnik prawostronny - kanapa rogowa z pojemnikiem na pościel i funkcją spania 4) Ława z półką do salonu - stolik kawowy 5) Drewniany, stojący, wieszak na ubrania Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby klubu SENIOR+, fabrycznie nowe meble, zgonie z załączonym opisem, w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym. Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 2. Część II - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 1) Okap kominowy 90cm 2) Pralka 3) Robot kuchenny planetarny 4) Robot kuchenny 5) Czajnik elektryczny 6) Sandwich - opiekacz Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby klubu SENIOR+, fabrycznie nowe urządzenia: elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, zgonie z załączonym opisem, w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym. Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 3. Część III - Meble na wymiar z pełnym montażem - usługa 1) Zlewozmywak stalowy, dwukomorowy wpuszczany z baterią i syfonem - z pełnym montażem 2) Szafa pod zabudowę z systemem drzwi przesuwnych - z pełnym montażem 3) Szafa-regał na segregatory pod zabudowę z systemem drzwi przesuwnych - z pełnym montażem 4) Szafka pod zlewozmywak z blatem - z pełnym montażem 5) Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe - z pełnym montażem Wykonawca zobligowany jest do złożenia wstępnego kosztorysu ofertowego na wykonanie i zamontowanie zaprojektowanych mebli w siedzibie klubu SENIOR+ oraz wykonanie pełnego montażu białego - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w pomieszczeniach w których mają być zamontowane meble. Ze względu na specyfikę pomieszczenia poddasze, ze skosami Wykonawca powinien dokładnie zweryfikować wstępny opis przedmiotu zamówienia, dokonać samodzielnie pomiarów. Wykonawca usługi przed przystąpieniem do prac tj. wykonania mebli, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu mebli. 4. Część IV - Doposażenie kuchni w następujące przedmioty 1) Salaterka 24cm 2) Salaterka do zupy 0,5l 3) Talerz deserowy 15,5cm 4) Talerz deserowy 19cm 5) Talerz półmisek 28cmx23,5cm 6) Kieliszki do szampana 170ml 7) Szklanki niskie 300ml 8) Czajnik 2,5l 9) Dzbanek do napojów 1,6l 10) Kubek 290ml 11) Dzbanek do mleka 150ml 12) Dzbanek (termos) konferencyjny z napisem "Herbata" 1,5l 13) Dzbanek (termos) konferencyjny z napisem "Kawa" 1,5l 14) Serwetnik płaski ze stali nierdzewnej 15) Zestaw noży kuchennych w bloku Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby klubu SENIOR+, fabrycznie nowe urządzenia: elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, zgonie z załączonym opisem, w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym. Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu składają oferty na jedno i wszystkie zadania. Wykonawcy wraz z ofertą zobligowani są do złożenia fotografii: - materiałów, z których zamierzają wykonać meble, - naczyń i innego wyposażenia (zgodnie z opisem przedmiotu - załącznik nr 1)

II.5) Główny kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39136000-4
39113100-8
39143310-2
39221000-7
39710000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-10

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zadania podlega ocenie. Zamawiający w SIWZ w rozdziale 20 podał dwa terminy realizacji dostaw.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca udokumentuje doświadczenie w realizacji min. dwóch dostaw zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji której mowa w art. 86 ust. 5 ust. Pzp przekazuje Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie, oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty potwierdzające, realizację dwóch dostaw lub usług dla każdej z części zadania, zgodnie ze złożoną prze Wykonawcę ofertą: 1. Część I -Meble, każda z dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto 2. Część II - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, każda z dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 8.000,00 zł brutto 3. Część III - Meble na wymiar z pełnym montażem - usługa, każda z wykazanych usług o wartości nie mniejszej niż 4.000,00 zł brutto 4. Część IV - Doposażenie kuchni, każda z dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 3.500,00 zł brutto
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin wykonania przedmiotu zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 3.1 z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych. 2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić na podstawie uregulowań zawartych w art. 144 ust. 1. ustawy Pzp. 3. Warunki umożliwiające zmianę treści umowy oraz dopuszczalny zakres zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierają zapisy zamieszczone w rozdziale 3.1. 4. Zamawiający załączył do SIWZ projekt umowy - załącznik nr 6.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Meble
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część I -Meble 1) Krzesło biurowe z regulowanymi podłokietnikami i mechanizmem synchronicznym 2) Krzesło bankietowe 3) Narożnik prawostronny - kanapa rogowa z pojemnikiem na pościel i funkcją spania 4) Ława z półką do salonu - stolik kawowy 5) Drewniany, stojący, wieszak na ubrania Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby klubu SENIOR+, fabrycznie nowe meble, zgonie z załączonym opisem, w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym. Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2, 39136000-4, 39113100-8, 39143310-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zadania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Część II - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 1) Okap kominowy 90cm 2) Pralka 3) Robot kuchenny planetarny 4) Robot kuchenny 5) Czajnik elektryczny 6) Sandwich - opiekacz Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby klubu SENIOR+, fabrycznie nowe urządzenia: elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, zgonie z załączonym opisem, w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym. Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39710000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zadania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Meble na wymiar z pełnym montażem - usługa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Część III - Meble na wymiar z pełnym montażem - usługa 1) Zlewozmywak stalowy, dwukomorowy wpuszczany z baterią i syfonem - z pełnym montażem 2) Szafa pod zabudowę z systemem drzwi przesuwnych - z pełnym montażem 3) Szafa-regał na segregatory pod zabudowę z systemem drzwi przesuwnych - z pełnym montażem 4) Szafka pod zlewozmywak z blatem - z pełnym montażem 5) Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe - z pełnym montażem Wykonawca zobligowany jest do złożenia wstępnego kosztorysu ofertowego na wykonanie i zamontowanie zaprojektowanych mebli w siedzibie klubu SENIOR+ oraz wykonanie pełnego montażu białego - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w pomieszczeniach w których mają być zamontowane meble. Ze względu na specyfikę pomieszczenia poddasze, ze skosami Wykonawca powinien dokładnie zweryfikować wstępny opis przedmiotu zamówienia, dokonać samodzielnie pomiarów. Wykonawca usługi przed przystąpieniem do prac tj. wykonania mebli, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu mebli.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zadania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Doposażenie kuchni w następujące przedmioty
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Część IV - Doposażenie kuchni w następujące przedmioty 1) Salaterka 24cm 2) Salaterka do zupy 0,5l 3) Talerz deserowy 15,5cm 4) Talerz deserowy 19cm 5) Talerz półmisek 28cmx23,5cm 6) Kieliszki do szampana 170ml 7) Szklanki niskie 300ml 8) Czajnik 2,5l 9) Dzbanek do napojów 1,6l 10) Kubek 290ml 11) Dzbanek do mleka 150ml 12) Dzbanek (termos) konferencyjny z napisem "Herbata" 1,5l 13) Dzbanek (termos) konferencyjny z napisem "Kawa" 1,5l 14) Serwetnik płaski ze stali nierdzewnej 15) Zestaw noży kuchennych w bloku Wykonawca na własny koszt dostarczy do siedziby klubu SENIOR+, fabrycznie nowe urządzenia: elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, zgonie z załączonym opisem, w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym. Wykonawca udzieli 24 miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39221000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji zadania40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie