Ogłoszenie

Świadczenie usług w zakresie okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych oraz napraw i modyfikacji rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto...

lubelskie, Biała Podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540123895-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Terebelska
Nr telefonu
834 147 296
Email
zam.publ@szpitalbp.pl
Strona www
www.szpitalbp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540123895-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Biała Podlaska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557391-N-2020
Data: 02/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 67670800000000, ul. ul. Terebelska  57-65, 21-500  Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 834 147 296, e-mail zam.publ@szpitalbp.pl, faks 834 147 297.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalbp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę, która była świadczona przez okres co najmniej 12 m-cy, obejmującą swoim zakresem usługi serwisowe w zakresie napraw i przeglądów rezonansu/ów magnetycznego/ych o wartości brutto co najmniej 300 000,00 PLN (słownie zł: trzysta tysięcy 00/100). Wykonawca w wykazie usług musi wykazać, że świadczył w/w usługę min. przez okres 12 m-cy, a jej wartość w okresie 12 m-cy nie była mniejsza niż 300 000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę, która była świadczona przez okres co najmniej 12 m-cy, obejmującą swoim zakresem usługi serwisowe w zakresie napraw i przeglądów rezonansu/ów magnetycznego/ych o wartości brutto co najmniej 150 000,00 PLN (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Wykonawca w wykazie usług musi wykazać, że świadczył w/w usługę min. przez okres 12 m-cy, a jej wartość w okresie 12 m-cy nie była mniejsza niż 150 000,00 zł brutto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-10, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-14, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: