Ogłoszenie

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540123283-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
ul. Tysiąclecia
Nr telefonu
446 854 571
Email
zamowienia@radomsko.pl
Strona www
https://www.bip.radomsko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540123283-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Radomsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545412-N-2020
Data: 29/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Radomsko, Krajowy numer identyfikacyjny 59064823800000, ul. ul. Tysiąclecia  5, 97-500  Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 854 571, e-mail zamowienia@radomsko.pl, faks 044 6854513, 6854521.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.radomsko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: w ppkt. 23) Wykonanie instalacji elektrycznych, m.in.: a) wewnętrznej linii zasilającej (oddzielny obwód na komputery, dwa obwody w salce prób muzycznych, zasilanie baterii umywalkowych czasowych), b) rozdzielni i tablic elektrycznych, c) instalacji oświetlenia ogólnego, miejscowego, awaryjnego, siły i sterowania, d) instalacji gniazd wtykowych (dla celów ogólnych technologicznych), e) instalacji uziemiającej i wyrównawczej, f) instalacji ochrony przepięciowej, g) instalacji ochrony odgromowej, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: w ppkt. 24) Wykonanie instalacji teletechnicznych, m.in.: a) instalacji strukturalnej (telefoniczna i sieci logicznej, komputerowa), b) instalacji kontroli dostępu, c) instalacji telewizji CCTV, przemysłowej, d) instalacji nagłaśniającej, e) instalacji sieci wi-fi, f) instalacji rzutnika cyfrowego,
W ogłoszeniu powinno być: 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: w ppkt. 23) Wykonanie instalacji elektrycznych, m.in.: a) wewnętrznej linii zasilającej (oddzielny obwód na komputery, dwa obwody w salce prób muzycznych) b) rozdzielni i tablic elektrycznych, c) instalacji oświetlenia ogólnego, miejscowego, awaryjnego, siły i sterowania, d) instalacji gniazd wtykowych (dla celów ogólnych technologicznych), e) instalacji wyrównawczej, f) instalacji ochrony przepięciowej,3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: w ppkt. 24) Wykonanie instalacji teletechnicznych, m.in.: a) instalacji strukturalnej (telefoniczna i sieci logicznej, komputerowa), b) instalacji telewizji CCTV, przemysłowej, c) instalacji nagłaśniającej, d) instalacji sieci wi-fi, e) instalacji rzutnika cyfrowego,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.PROCEDURA
Punkt: IV.2.6 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: Data 2020-07-10, godz. 11.00
W ogłoszeniu powinno być: Data 2020-07-16, godz. 11.00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Po pkt 3 na końcu dodaje się treść o brzmieniu: " UWAGA: Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zakupu i montażu sprzętu technicznego wymienionego w tabeli znajdującej się na str. 52 "Projektu- zmiana sposobu użytkowania piwnic Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z pomieszczeń technicznych, gospodarczych, magazynowych, warsztatu na funkcję użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury oraz przebudowa i rozbudowa w poziomie piwnic- opis wnętrz ( aranżacja) - stanowiącego dodatek nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż zapewni nieodpłatnie miejsce na zaplecze budowy o wymiarach 10m x 4m." W pkt 4 po ppkt. 10 dodaje się ppkt. 11 i 12 o brzmieniu:" 11) Oświadczenie projektanta- stanowiące dodatek nr 19 do SIWZ, 12) Schemat istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru budynku MDK w Radomsku- stanowiący dodatek nr 20 do SIWZ." Po pkt 8 dodaje się pkt 9 o brzmieniu:" Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 6 796 636,63 zł netto i 8 359 863,06 zł brutto ( z 23% VAT), w tym: - zamówienie podstawowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia: 4 531 091,09 zł netto i 5 573 242,04 zł brutto ( 23% VAT) - przewidzianych ewentualnych tzw. zamówień podobnych (50% zamówienia podstawowego) 2 265 545,54 zł netto i 2 786 621,02 zł brutto ( z 23% VAT)."

 
drukuj ogłoszenie