Ogłoszenie

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540125101-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-071 Bydgoszcz
Ulica
Adama Mickiewicza
Nr telefonu
+48 (52) 33 91 100
Email
waldemar.baczynski@wody.gov.pl
Strona www
https://bydgoszcz.wody.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540125101-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 552033-N-2020
Data: 18/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Adama Mickiewicza   15, 85-071  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48 (52) 33 91 100, e-mail waldemar.baczynski@wody.gov.pl, faks +48 (52) 33 91 200.
Adres strony internetowej (url): https://bydgoszcz.wody.gov.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-14, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-17, godzina: 11:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, która posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia nadzoru archeologicznego tj. co najmniej - 1 osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm. ), zgodnie z którym: "Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" (do okresu doświadczenia zawodowego w badaniach archeologicznych nie wlicza się okresu odbytej praktyki w czasie studiów). Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z póź.zm.). Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań należy dołączyć do oferty.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 10.4.4 Stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub rzeczoznawcę, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie oceny i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 10.4.5 Stosowne uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm. ).

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: