Ogłoszenie

Dostawa lasera

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540124971-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
ul. Gagarina
Nr telefonu
566 114 010
Email
bzp@umk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540124971-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 555096-N-2020
Data: 07/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Krajowy numer identyfikacyjny 13240000000000, ul. ul. Gagarina  11, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 114 010, e-mail bzp@umk.pl, faks 566 542 944.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-15, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-23, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: