Ogłoszenie

SM " PIAST " ogłasza przetarg na wykonanie wymiany zaworów grzejników instalacji centralnego ogrzewania i wymianę zaworów podpionowych.

lubuskie, Barlinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34022693
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wodna 2, skr. poczt. 105
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST W BARLINKUSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST W BARLINKU

SzczegółySpółdzielnia mieszkaniowa
"Piast" W BARLINKU

Barlinek, dnia 14.07.2020 r.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku ul. Wodna 2
74-320 Barlinek

ogłasza
pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie:
ZADANIE:
1. Wymiana zaworów grzejnikowych termostatycznych dynamicznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z głowicami w ilości: 1276 kpl. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Długiej 10, ul. Stodolnej 3, ul. Stodolnej 7, ul. Kossaka 5, ul. Kossaka 6 i ul. Szpitalnej 13 w Barlinku.
2. Wymiana zaworów podpionowych odcinających ze spustem oraz podpionowych odcinających Globo H w ilości: 418 szt. w ww. budynkach.
3. Wymiana zaworów podpionowych odcinających równoważących ze spustem oraz odcinających równowążcych STAD w ilości: 62 szt. w ww. budynkach.
Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową.
2. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. Stawki kalkulacyjne zastosowane do sporządzenia oferty.
4. Potencjał techniczny firmy niezbędny do wykonania zamówienia.
5. Referencje.
6. Warunki płatności.
7. Okres gwarancji.
Oferent winien dostarczyć ofertę w zamkniętej, zabezpieczonej i opieczętowanej kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:
ZADANIE:
"Oferta do przetargu nieograniczonego na wymianę zaworów grzejnikowych termostatycznych instalacji centralnego ogrzewania wraz z głowicami w budynkach zlokalizowanych przy
ul. Długiej 10, ul. Stodolnej 3, ul. Stodolnej 7, ul. Kossaka 5, ul. Kossaka 6 i ul. Szpitalnej 13".
Nie otwierać przed dniem 28.07.2020 r. do godz. 13:00
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 1 / sekretariat / w terminie do dnia: 28.07.2020 r. do godz. 12:30.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.07.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Barlinku,
ul. Wodna 2, pokój nr 13 o godz. 13:00.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z zapisami w SIWZ.
Wadium w pieniądzu w kwocie: 9.500,00 zł należy wpłacić do dnia: 27.07.2020 r. przelewem na konto GBS Barlinek 02 8355 0009 0000 0345 2000 0017. Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Dodatkowe informacje oraz szczegółową specyfikację można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym, pokój nr 3 / tel. 95 7461095.
Otrzymują :
1. Biuro ogłoszeń - Gazeta Wyborcza;
2. Strona internetowa SM "PIAST";
3. Tablica ogłoszeń S.M. "PIAST" w Barlinku;
4. Przewodniczący Komisji Przetargowej - w/m
5. ZK - w/m
6. PT - a/a
34022693
drukuj ogłoszenie