Ogłoszenie

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540183423-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
ul. Marii Curie-Skłodowskiej
Nr telefonu
085 7488510, 7488531
Email
zamowienia_wsz@tlen.pl
Strona www
www.sniadecja.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540183423-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584790-N-2020
Data: 14/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 50657729000000, ul. ul. Marii Curie-Skłodowskiej  26, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7488510, 7488531, e-mail zamowienia_wsz@tlen.pl, faks 085 7488593, 7488502.
Adres strony internetowej (url): www.sniadecja.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-25, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-28, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie