Ogłoszenie

Dostawa zestawu przetwornika oraz sond do pomiaru stężenia tlenu i pH dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540212987-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
28-10-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-233 Gdańsk
Ulica
G. Narutowicza
Nr telefonu
+48583472419
Email
szp@wilis.pg.gda.pl
Strona www
https://www.pg.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540212987-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599558-N-2020
Data: 2020-10-20
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000162000000, ul. G. Narutowicza  11/12, 80-233  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48583472419, e-mail szp@wilis.pg.gda.pl, faks +48583472413.
Adres strony internetowej (url): https://www.pg.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Punkt: II.4 Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu przetwornika oraz sond do pomiaru stężenia tlenu i pH dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 2.Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie na potrzeby realizacji projektu pn. Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu, nr zadania 033368 oraz badań realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek HYDRO nr 20, II piętro laboratorium 206. Koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6.Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Nomenklatura (kod) wg CPV 38410000-2 Przyrządy pomiarowe. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 24 m-cy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu przetwornika oraz sond do pomiaru stężenia tlenu i pH dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 2.Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie na potrzeby realizacji projektu pn. Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skróconą ścieżką usuwania azotu, nr zadania 033368 oraz badań realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego - Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Koszty z tym związane należy wliczyć w cenę oferty. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6.Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Nomenklatura (kod) wg CPV 38410000-2 Przyrządy pomiarowe. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 24 m-cy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag (nie dotyczy elektrod pH).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja IV: PROCEDURA
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu jest: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2020-10-29, godzina 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2020-11-03, godzina 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja IV: PROCEDURA
Punkt: IV.6.3) Termin związania ofertą
W ogłoszeniu jest: IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-11-27
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-12-02

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Sekcja IV: PROCEDURA
Punkt: IV.6.5)
W ogłoszeniu jest: IV.6.5) Informacje dodatkowe 1) termin otwarcia ofert: 2020-10-29, godzina 12:30.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.5) Informacje dodatkowe 1) termin otwarcia ofert: 2020-11-03, godzina 12:30.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: