Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego PZOZ w Świdniku zaprasza do konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
160376
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w ŚWIDNIKU

21-040 ŚWIDNIK ul. B. Leśmiana 4 , Tel.81/7514215, Fax 81/7512749

ZAPRASZA DO KONKURSU OFERT

o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.01.2021 r.,

udzielanych dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych.

1. Podstawa prawna : Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.2020 poz. 295 t. j.) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1398 t.j.)

2. Czas trwania umowy - 1 rok od daty zawarcia umowy w zakresie:

Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r,

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna - 01.01.2021 r.

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert : materiały informacyjne, formularz ofertowy, projekt umowy, zostaną udostępnione Oferentowi od dnia ukazania się ogłoszenia w Dyrekcji SP ZOZ Świdnik ul. B. Leśmiana 4 lub na wskazany przez Oferenta adres e-mail

4. Oferty pisemne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do dnia 20.11.2020 r. do godziny 09.00 do sekretariatu Dyrekcji SP ZOZ Świdnik.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2020 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŚWIDNIKU ul. B. Leśmiana 4.

6. Niezwłocznie po otwarciu - oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Świdniku.

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu ofert - siedziba Dyrekcji SP ZOZ w Świdniku ul. B. Leśmiana 4, w dniu 26.11.2020 r. o godz.14.00

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrekcji SP ZOZ w Świdniku ul. B. Leśmiana 4 , w dniu 26.11.2020 r. o godz.14.00 oraz na stronie internetowej SPZOZ w Świdniku, zakładce „Aktualności"

9. SP ZOZ w Świdniku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert.

10. Protesty lub odwołania dotyczące konkursu ofert Oferent może składać w sekretariacie udzielającego zamówienia SP ZOZ w Świdniku zgodnie z art. 153 i 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11. Ogłoszenie o Konkursie Ofert zostało również zamieszczone na stronie internetowej SP ZOZ w Świdniku: www.spzozswidnik.pl w zakładce „Aktualności", w dniu 13.11.2020r.

 

 

drukuj ogłoszenie