Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego do budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w Chorzowie

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
160397
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOBUDOWĘ ZEWNĘTRZNEGO DŹWIGU OSOBOWEGO
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 1-3
w CHORZOWIE

w formule „projektuj i buduj"

Termin realizacji do: 30.11.2021r.

 

Informacji udziela Dział Przygotowania i Rozliczeń Remontów Inwestycji
Chorzów ul. Lompy 11, pok. nr 9, tel. 32 2414 271 w. 381, 383, 32 2413 795.

Materiały przetargowe można pozyskać drogą mailową, po złożeniu wniosku na adres: tp@chsm.com.pl

Termin składania ofert upływa: 18.12.2020r. do godz. 1230

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Oferta na dobudowę zewnętrznego dźwigu osobowego do budynku mieszkalnego przy ulicy
GRUNWALDZKIEJ 1-3 w Chorzowie" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 29 przy ulicy Kopalnianej 4a.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.12.2020r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w Chorzowie przy ul. Kopalnianej 4a pok. nr 28 bez udziału oferentów, szczegóły zawarte w siwz.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wszystkie warunki podane
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł. (wpłata w kasie ChSM lub przelewem na konto ChSM
w BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445 - wymagane zaksięgowanie wadium na koncie ChSM w dniu otwarcia przetargu)

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem danych osobowych pod adresem: ido@chsm.com.pl . Treść klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do przetargu, w tym informacja o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania dostępna jest w zakładce "Polityka prywatności" na stronie www.chsm.com.pl.

drukuj ogłoszenie