Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola ogłasza przetarg na ubezpieczenie majątku

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-01-2021
Numer ogłoszenia
34061955
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-466 Warszawa
Ulica
Powstańców Śląskich
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WOLA

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa WOLA
zaprasza do udziału w przetargu na wybór firmy ubezpieczeniowej do ubezpieczenia majątku SM WOLA wraz z odpowiedzialnością cywilną
Miejsce odbioru i składania ofert - Sekretariat SM WOLA, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 w Warszawie, tel. 22 44 07 425
ODBIÓR MATERIAŁÓW OFERTOWYCH - pod warunkiem wniesienia opłaty:
Termin odbioru: do dnia 15.01.2021 r.
Opłata: nie podlegająca zwrotowi w wysokości 500,00 zł winna być wpłacona na nr konta bankowego PKO BP 7 Oddział w Warszawie nr 43 1020 1156 0000 7002 0006 6175 przed odbiorem dokumentacji. Skan dowodu wpłaty należy przesłać na adres sekretariat@smwola.com.pl. Materiały ofertowe można odebrać osobiście w sekretariacie Spółdzielni lub mogą zostać wysłane drogą mailową. Oferenci, chcący otrzymać materiały drogą elektroniczną, powinni zgłosić ten fakt mailowo na adres sekretariat@smwola.com.pl.
W ramach powyższej opłaty, uczestnicy otrzymują Specyfikację warunków zamówienia.
SKŁADANIE OFERT: a) oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez rozerwania lub rozklejenia, b) koperta winna być podpisana przez oferenta, c) na kopercie powinna być umieszczona nazwa firmy.
Termin składania ofert - do dnia 18.01.2021 r. do godz. 16°°.
OTWARCIE OFERT:
Miejsce: sala konferencyjna Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 w Warszawie.
Termin: dnia 19.01.2021 r. o godz. 12°°.
Warunki uczestnictwa: Rozpatrzenie oferty uwarunkowane jest wniesieniem wadium w wysokości 50.000,00 zł (wadium podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w przypadku nie wybrania oferty w terminie 28 dni, tj. do dnia 16.02.2021 r.).
Opłatę i wadium należy wpłacić w pieniądzu - przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej Wola, PKO BP 7 Oddział Warszawa nr 43 1020 1156 0000 7002 0006 6175.
Dodatkowe informacje:
1. Czas związania ofertą z Zamawiającym - 30 dni od dnia składania ofert.
2. Informacji w sprawach związanych z ofertami i przedmiotem zamówienia udziela p.Beata Mechowicz tel. 22 638-17-58, e-mail: b.mechowicz@smwola.com.pl.
3. Termin realizacji zamówienia 28.03.2021-27.03.2024 r.
4. Termin złożenia dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia upływa 20.03.2021 r.
5. SM WOLA zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
6. Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu.
7. SM WOLA przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami.
34061955
drukuj ogłoszenie