Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny ogłasza pzretarg na koszenie terenów zielonych

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-03-2021
Numer ogłoszenia
34073181
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-587 Gdynia
Ulica
Korzenna 15
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARWINY"
w Gdyni, ul. Korzenna 15,
ogłasza przetarg nieograniczony na:
koszenie terenów zielonych na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" w Gdyni w 2021 r. wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy poza teren Zleceniodawcy, na przeznaczone zgodnie ze stosownymi przepisami do tego celu wysypisko, z uwzględnieniem kosztów wywozu i utylizacji, o łącznej powierzchni do 227 671 m2.
1. Zakres przetargu obejmuje w szczególności:
a. koszenie trawników na działkach z budynkami mieszkalnymi z wyłączeniem ogródków przybudynkowych o powierzchni do 63 967 m2,
b. koszenie trawników na ogródkach przybudynkowych na działkach z budynkami mieszkalnymi o powierzchni do 56 468 m2,
c. koszenie trawników na działkach mienia wspólnego z wyłączeniem działek ze skarpami, z placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi o powierzchni do 73 282 m2,
d. koszenie trawników na parkingach (4 szt.) o powierzchni do 2 504 m2,
e. koszenie trawników na działkach mienia ze skarpami o powierzchni do 23 898 m2,
f. koszenie trawników na działkach z budynkami użytkowymi o powierzchni
do 3 093 m2,
g. koszenie trawników na placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych o powierzchni do 4 459 m2.
2. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni, w Kancelarii, pok. 42, do dnia 5.03.2021 r., do godz. 10.00.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2021 r.
4. Warunki szczegółowe oraz kryteria oceny i ich znaczenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, tj.: 81-587 Gdynia, ul. Korzenna 15, pok. 31 lub 32, po uprzednim uiszczeniu opłaty 50,00 zł za komplet dokumentacji SIWZ.
6. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.
7. Informacji ogólnych dotyczących przetargu udziela się pod nr. tel.: +48 58 781-03-75 wew. 14; +48 728 450 906; +48 728 450 902 w godzinach pracy Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zapraszamy do udziału w przetargu.
34073181
drukuj ogłoszenie