Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Lech Setecki i Agnieszka Kalwala wspólnicy spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AG-BUD, ul. 1905 Roku 21, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa ogrodzenia ogródków działkowych STORCZYK przy ul. Witosa w Radomiu.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-04-2008
Numer ogłoszenia
66629/2008
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
02-04-2008

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
ul. Jana Kilińskiego 30

Szczegóły

POZYCJA 66629
Radom: Budowa ogrodzenia ogródków działkowych STORCZYK przy ul. Witosa w Radomiu.
Numer ogłoszenia: 66629 - 2008; data zamieszczenia: 02.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3620471, fax 048 3620532.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia ogródków działkowych STORCZYK przy ul. Witosa w Radomiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia ogródków działkowych STORCZYK przy ul. Witosa w Radomiu.
Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Ogrodzenie o łącznej długości 869,0 m, wysokości h= 2,0 m z siatki stalowej ocynkowanej o wysokości 1,8 m, z drutu o średnicy 3 mm, usztywnionej w 3-ch poziomach drutem ocynkowanym o średnicy 4 mm, na słupkach stalowych z profili zamkniętych 75 x 75 x 4mm.
2. Cokół żelbetowy prefabrykowany z betonu B-20 o wysokości 20 cm i grubości 6 cm.
3. Furtkę stalową o szerokości 1,20m.
4. Fundamenty wylewane z betonu B-15.


W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej: specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.34.20.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 5.100,00- (słownie: pięć tysięcy sto ) złotych..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ),
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) zapewnią kierowanie prowadzonymi robotami przez kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).


3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - o treści zgodnej ze wzorem załączonym do materiałów przetargowych.2. Załącznik nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA:
1) Za aktualne uznane zostanie także zaświadczenie wydane wcześniej, którego aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia.
2) Wyciąg z rejestru nie stanowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Przedłożenie wyciągu w miejsce wymaganego zaświadczenia Zamawiający nie uzna za potwierdzenie spełnienia warunku.

3. Załącznik nr 3 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego /wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Załącznik nr 4 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert/ potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Załącznik nr 5 - poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego jego członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).

UWAGA:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa:
1) zamiast dokumentu, w formie załącznika nr 2, 3, 4 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce wykonania.

Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą TAJNE w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:
- aktualny odpis z właściwego rejestru,
- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Wydział Inwestycji; 26-600 Radom ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 236, tel. (0 48) 36-20-634 w godz. 8 00- 15 00.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2008 godzina 09:15, miejsce: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, Wydział Inwestycji, pok. 242.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Zamawiający informuje ponadto, że w przedmiotowym postępowaniu:
a) nie zamierza zawrzeć umowy ramowej;
b) nie zamierza ustanowić dynamicznego sytemu zakupów;
c) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne