Ogłoszenie

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub wybranych zakładów w trybie art. 316 ( PrUpN )

lubuskie, Gorzów wlkp.

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
8 543 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-02-2017
Numer ogłoszenia
33575432
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
Wyszyńskiego

SzczegółyObwieszczenie
Syndyk
masy upadłości "RENT" Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości lub wybranych zakładów
w trybie art. 316 ( PrUpN )
za cenę nie niższą niż - 8.543.000 zł
Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo jako całość pod nazwą "RENT" Sp. z o.o. ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 85, 66-400 Gorzów Wlkp. woj. lubuskie zajmujące się produkcją wyrobów betonowych. Przedsiębiorstwo obejmuje składniki materialne i niematerialne zgodnie z art. 55? k.c. bez zobowiązań i należności w tym:
I. Zakład produkcyjny położony w m. Międzychód przy ul. B. Chrobrego 20B w skład którego wchodzą:
1. nieruchomości objęte księgami wieczystymi o numerach PO2A/00035698/9 działka nr 60/24, PO2A/00035698/9 działki nr 60/33, 60/35, 60/37, 60/38, 60/53, 60/62 o udziale 40,7% z ogółu nieruchomości o łącznej powierzchni 2,1359 ha o wartości rynkowej - 3.315.000 zł
2. ruchomości w postaci maszyn i urządzeń produkcyjnych szczegółowo opisane w operacie szacunkowym znajdującym się w sądowych aktach upadłościowych o wartości rynkowej - 553.000 zł
Cena wywoławcza - 3.868.000 zł
II. Zakład produkcyjny położony w m. Szczytno - Korpele woj. warmińsko-mazurskie w skład , którego wchodzą:
1. nieruchomości objęte księgami wieczystymi o numerach OL1S/00045371/4 działki nr 21/126, 21/128, 21/124 (droga) o udziale 52,0% z ogółu nieruchomości o łącznej powierzchni 4,2608 ha o wartości rynkowej - 4.233.000 zł
2. ruchomości w postaci maszyn i urządzeń produkcyjnych szczegółowo opisane
w operacie szacunkowym znajdującym się w sądowych aktach
upadłościowych o wartości rynkowej - 442.000 zł
Cena wywoławcza - 4.675.000 zł
Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego, Wydział V Gospodarczy w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 3.
Termin przetargu ustala się na dzień 21.02.2017 r. godz. 14.20.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w zapieczętowanej kopercie z napisem "Przetarg - RENT"- Sygn. akt. V GUp 13/15 na ręce sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2017r. godz. 15.00 oraz wpłacenie wadium w kwocie - 100.000,00 zł, (sto tysięcy złotych) na rachunek:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
26-8363-0004-0011-8037-2000-0001
z dopiskiem "Wadium - przetarg RENT" .
Oferta powinna zawierać :
- datę sporządzenia oferty
- imię i nazwisko oferenta ( nazwę firmy), jego status prawny, adres,
(siedzibę ) i nr telefonu
- zaoferowaną cenę nabycia z podaniem sposobu jej zapłaty lub inne propozycje przetargowe. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
- aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, nr NIP, REGON
- dowód wpłaty wadium
- komplet oświadczeń o zobowiązaniu się do:
- pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży
- o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez
zastrzeżeń (do wglądu w aktach sądowych postępowania )
- o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży.
Oferty nie spełniające powyższych wymagań podlegają odrzuceniu.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 3 w dniu 21.02.2017 r., godz. 14.20. Przetarg zostanie przeprowadzony pod nadzorem sędziego komisarza. Syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz żądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów.
Rozstrzygnięcie co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem.
W przypadku zgłoszenia kilku ofert syndyk wybiera ofertę najkorzystniejszą, co do ceny i sposobu zapłaty.
Dopuszczalna jest możliwość nabycia jednego zorganizowanego zakładu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, tj. w Szczytnie lub Międzychodzie.
Syndyk ma prawo do:
- odwołania przetargu
- nie przyjęcia zaproponowanej ceny lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
- prowadzenia dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego licytowania ceny.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni powszednie w godz. od 7:00 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Szczegółowych informacji udziela syndyk tel.509-964-951, 95-7-228-001.
Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sekcji Upadłościowej V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52.
33575432
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne