Ogłoszenie

do uzupełnienia

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33575604
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-231 Rzeszów
Ulica
Towarowa 12

SzczegółySyndyk
Masy Upadłości PPUH WATEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 15 listopada 2016 r. Sygn. akt V. GUp 12/13 sprzeda -
z wolnej ręki - zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Przedmiot sprzedaży:
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "WATEX" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, jako zorganizowana część.
2 W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:
- prawo użytkowania wieczystego działek zabudowanych, obręb ewidencyjny 213 - Baranówka, położonych w miejscowości Rzeszów, ul. Baczyńskiego, powiat rzeszowski grodzki, województwo podkarpackie:
*działka nr 562/1 o powierzchni 0,2504 ha - dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00112397/3, nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym stanowiącym odrębną nieruchomość,
*działka nr 562/2 o powierzchni 0,0554 ha - dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00017569/4, nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym - biurowym stanowiącym odrębną nieruchomość.
- prawo własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności;
- ruchomości, w tym urządzenia techniczne sprzęt budowlany , pojazdy;
- sprzęt informatyczny , wyposażenie biurowe;
- wartości niematerialne i prawne;
- i inne
* Cena oszacowania zorganizowanej części przedsiębiorstwa - 2.347.804,00 zł. ( słownie dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset cztery złotych )
*Cena jest obniżona o 10% w stosunku do ceny oszacowania nieruchomości i ruchomości sporządzonej w dniu ogłoszenia upadłości spółki.
W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą:
1) środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych,
2) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia,
3) nadpłacone podatki i opłaty,
4) księgi i dokumenty nie związane z przedsiębiorstwem w ruchu PPUH "WATEX" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.
5) Samochód osobowy Ford Focus Nr rej RZ 26134
6) Wyposażenie biurowe w tym: komputery szt 3, laptop szt 1, kserokopiarka szt.1, skaner szt 1, biurka szt. 3
II Zainteresowani są zobowiązani do:
1. Złożenia pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: "PRZETARG PPUH "WATEX" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt V GUp 12/13 - "NIE OTWIERAĆ" w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie ul Kustronia 4
w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia ogłoszenia o sprzedaży .
2. Wpłacenia wadium w wysokości 100.000 zł ( sto tysięcy złotych) na rachunek bankowy PPUH "WATEX" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej numer:
11 9096 0004 2013 0066 8848 0001
3. Złożenia pisemnej oferty zakupu zawierającej:
a) Imię i nazwisko , dokładny adres , numer telefonu ( dla osób fizycznych )
b) nazwę firmy , dokładny adres, telefon, faks, NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c) przedmiot zakupu
d) oferowaną cenę która powinna być podana liczbowo i słownie ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto.
e) sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje
f) potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty
g) pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży
h) pisemne oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu zakupu
i) promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi które mają obowiązek uzyskania zezwolenia
j) oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze
k) sprzedaż nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunki określone w postanowieniu. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu wyłaniania nabywcy.
l) wadium wniesione przez oferenta którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
m) jeżeli uczestnik mimo wyboru oferty uchyla się od zawarcia umowy pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości.
n) w przypadkach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.
o) sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży jak również ich odwołania bez podania przyczyny bez wyboru którejkolwiek z ofert.
p) zastrzega się termin dwóch miesięcy do zawarcia umowy liczony od momentu prawomocnego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza wyboru oferenta.
q) w przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach :
1) osoby przybyłe na przetarg w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej.
2) aukcję rozpoczyna Syndyk od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej; uczestnicy przetargu oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota postąpienia wynosząca 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
3) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny oferent złożył ofertę korzystniejszą.
4) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, którą po dwukrotnym powtórzeniu przez Syndyka " nikt z oferentów nie podwyższył" - trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.
5) w przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się lub osoba/osoby działające w imieniu oferenta nie ma/mają stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej, Syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.
III Otwarcie, ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert. Wybór oferty dokonany przez syndyka musi być prawomocnie zatwierdzony przez Sędziego Komisarza .
IV Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu sprzedaży oraz stanu prawnego ( operaty szacunkowe ) są do wglądu u syndyka ul Baczyńskiego 1 w Rzeszowie tel. kontaktowy 607 621616.
W przypadku braku ofert na zorganizowaną część przedsiębiorstwa
zainteresowani mogą ubiegać się o zakup nieruchomości upadłego wraz z integralnie związanymi z nimi ruchomościami- wyposażeniem. Specyfikacja ruchomości do wglądu
u syndyka.
I Przedmiotem sprzedaży jest:
Prawo użytkowania wieczystego działek zabudowanych, obręb ewidencyjny 213 - Baranówka, położonych w miejscowości Rzeszów, ul. Baczyńskiego, powiat rzeszowski grodzki, województwo podkarpackie a w tym:
1. Działka nr 562/1 o powierzchni 0,2504 ha - dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00112397/3, nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym stanowiącym odrębną nieruchomość,
2. Działka nr 562/2 o powierzchni 0,0554 ha - dla której prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00017569/4, nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym - biurowym stanowiącym odrębną nieruchomość
3. Prawo własności budynków i budowli stanowiących odrębny przedmiot własności;
4. Ruchomości - integralnie związane z nieruchomością - całość za cenę nie niższą niż 2.180.000 zł (cena za nieruchomości pomniejszona o 10% w stosunku do ceny oszacowania ( pierwotna cena oszacowania nieruchomości 2.377.200 zł.)
oraz ruchomości jak: towary, urządzenia techniczne, sprzęt budowlany, pojazdy, wyposażenie biurowe sprzęt informatyczny (wykaz ruchomości z ceną oszacowania dostępny u syndyka ) o łącznej wartości 283.800,00 zł .
Przy czym Syndyk zaznacza, że nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości i ruchomości o ile zostanie wybrana oferta gdzie podmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo PPUH "WATEX" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jako zorganizowana część .
II Warunkiem nabycia nieruchomości jest:
1. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem: "PRZETARG PPUH "WATEX" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sygn. akt V GUp 12/13 - "NIE OTWIERAĆ" w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w Rzeszowie ul Kustronia 4 nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia ogłoszenia o sprzedaży .
2. Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:
a) Imię i nazwisko , dokładny adres , numer telefonu ( dla osób fizycznych )
b) nazwę firmy , dokładny adres , telefon, faks , NIP, REGON , oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c) przedmiot zakupu
d) oferowaną cenę która powinna być podana liczbowo i słownie ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto.
e) sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje
f) pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży
g) pisemne oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu
h) promesy zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi które mają obowiązek uzyskania zezwolenia
i) oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze
j) Sprzedaż nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunki określone w postanowieniu. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu sprzedaży .
j) jeżeli uczestnik mimo wyboru oferty uchyla się od zawarcia umowy pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości.
k) w przypadkach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.
l) sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży jak również ich odwołania bez podania przyczyn i bez wyboru którejkolwiek z ofert.
m) zastrzega się termin dwóch miesięcy do zawarcia umowy liczony od momentu prawomocnego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza wyboru oferenta.
n) w przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach :
1) osoby działające w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej.
2) aukcję rozpoczyna Syndyk od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej; uczestnicy oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota postąpienia wynosząca 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
3) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny oferent złożył ofertę korzystniejszą.
4) wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, którą po dwukrotnym powtórzeniu przez Syndyka " nikt z oferentów nie podwyższył" - trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.
5) w przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się lub osoba/osoby działające w imieniu oferenta nie ma/mają stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej, Syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.
III Otwarcie, ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert. Wybór oferty dokonany przez syndyka musi być prawomocnie zatwierdzony przez Sędziego Komisarza .
IV Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu sprzedaży oraz stanu prawnego ( operaty szacunkowe ) są do wglądu u syndyka ul Baczyńskiego 1 w Rzeszowie tel. kontaktowy 607 621616.
33575604
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne