Ogłoszenie

Ogłoszenie Madleśnictwa Krasnystaw o Przetargu Nieograniczonym

lubelskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
7 000 zł
Numer ogłoszenia
33575524
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
NADLEŚNICTWO KRASNYSTAW

SzczegółyOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Nadleśnictwo Krasnystaw w Krasnymstawie, ul. Leśna 1, 22-300 Krasnystaw, ogłasza, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu, pisemny II przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych.
1. Przedmiot Przetargu
LP.Przedmiot PrzetarguCena Wywoławcza*WadiumPrzebieg km
1.PEUGEOT 307 SW, rok produkcji 20057.000,00 zł700,00 zł249.000 km
* cena obejmuje podatek VAT
2. Wadium: Sprzedający ustala wadium tytułem zabezpieczenia wykonania warunków przetargu. Wadium należy wpłacić na konto Nadleśnictwa w BGŻ o/Chełm nr 90 2030 0045 1110 0000 0062 3650 do dnia 25.01.2017 r. do godz. 9.00 z dopiskiem "Wadium na samochód PEUGEOT 307 SW".
3. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
- adres sprzedającego
- napis "II Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu PEUGEOT 307 SW
- nie otwierać przed dniem: 25.01.2017 r. przed godz. 9.30"
- adres kupującego
Ofertę należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Krasnystaw, ul. Leśna 1, 22-300 Krasnystaw, w sekretariacie Nadleśnictwa pok. nr 13 do dnia 25.01.2017 r. do godz. 9.00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i powinna zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, PESEL i NIP w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy: NIP oraz numer REGON,
- oferowaną cenę za przedstawiony pojazd, objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty na druku Sprzedającego (oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza),
- oświadczenie oferenta na druku Sprzedającego, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu i nie wnosi do niego zastrzeżeń, w tym również do treści umowy.
Wzór formularza ofertowego z oświadczeniem oraz wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia, do pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa www.krasnystaw.lublin.lasy.gov.pl
4. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2017 r. o godz. 9.30 w
pokoju nr 1 - świetlica.
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej. O wyborze oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakup tego samego środka trwałego. W razie zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny sprzedający przeprowadzi między tymi oferentami w wyznaczonym terminie przetarg ustny w formie licytacji. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem praw własności do przedmiotu ponosi nabywca.
6. Warunki płatności: Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia po zawarciu umowy kupna-sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zapłata ceny nastąpi na konto Sprzedającego. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. W przypadku, gdy kupujący nie uiścił ceny nabycia przedmiotu objętego przetargiem w określonym terminie lub uchyla się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Wydanie środka trwałego nabywcy nastąpi protokołem przekazania niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży i zapłaceniu ceny nabycia.
7. Informacje dodatkowe:
1. Samochód będący przedmiotem postępowania przetargowego można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Nadleśnictwie Krasnystaw, osoba do kontaktu Pan Andrzej Litwin, tel. 82 576 28 81.
2. Wpłynięcie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.
3. Obecność Oferentów podczas otwarcia nie jest obowiązkowa.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
5. Każdy z Oferentów związany jest z postanowieniami ogłoszenia o przetargu.
6. Termin ważności oferty: 30 dni.
33575524
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne