Ogłoszenie

Citroen Jumper, 2009 rok

wielkopolskie, Komorniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
9 800 zł
Numer ogłoszenia
33574477
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-900 Komorniki
Ulica
Polna

SzczegółyOBWIESZCZENIE
O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych, Region Dystrybucji w Poznaniu,
ul. Polna 120, 60-900 Komorniki
Przedmiot sprzedaży: samochody wg zestawienia
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek Vat) Wadium - według tabeli
L.p.Marka/modelNumer rejestracyjnyRok produkcjiCena wywoławcza
(złote)
Wadium
(złote)
1Citroen Jumper 33 L2H1 100DW386WV200912 500,001 250,00
2Iveco Eurocargo MLC180E25KR651TX200823 300,002 330,00
3IVECO Eurocargo ML120EL17GD5246W200612 300,001 230,00
4Ford TransitWY7114620062 900,00290,00
5Citroen Jumper 33 L2H2 100WD3087C20113 000,00300,00
6Citroen Jumper 33 L2H1 100DW420WS20099 800,00980,00
7Volkswagen T5CB 3582P20059 000,00900,00
8Citroen Jumper 33 L2H2 100PZ 678JT201117 900,001 790,00
9Citroen Jumper 33 L2H2 100PZ 609JM201115 200,001 520,00
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) złożenie w terminie do 20.01.2017 roku do godz. 10:45 pisemnej oferty (kontakt w sprawie formularza ofertowego pod adresem mailowym jacek.ciecierski@poczta-polska.pllub pod nr. telefonu 61 899 68 16) wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium, osobiście lub przesyłką (liczy się data wpływu,
a nie stempla pocztowego) na adres: Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych, Region Dystrybucji w Poznaniu, ul. Polna 120, 60-900 Komorniki SEKRETARIAT. Na kopercie winien być napis: "Oferta przetargowa na sprzedaż samochodów - NIE OTWIERAĆ PRZED 20-01-2017 roku godz. 11:00".
b) wpłacenie wadium w wysokościach podanych w tabeli na konto prowadzącego przetarg
85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 wpisując w polu tytułem "wadium - Poznań Nr rejestracyjny.....".
c) o wpłacie wadium w formie pieniężnej w terminie decydować będzie faktyczny wpływ pieniędzy na konto podane przez Sprzedającego. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2017 roku godz. 11:00 w miejscu składania ofert (pokój nr 1.11). Okres
wiązania ofert wynosi 7 dni.
3. W przypadku braku wyłonienia nabywcy w I przetargu, II przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu
27.01.2017 roku o godz. 11:00 w miejscu składania ofert (pokój 1.11).
4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu.
5. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, natomiast wadium wpłacone przez Nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia.
6. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę nabycia.
7. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona w niewłaściwym terminie, została złożona w niewłaściwym miejscu, zawiera cenę niższą niż wywoławcza, nie dołączono do niej potwierdzenia wpłaty wadium, nie zostało odnotowane wadium w wymaganym terminie.
8. Sprzedane pojazdy, Komisja przetargowa wyda Nabywcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. Nabywca jest zobowiązany do wpłacenia ceny nabycia na wskazane przez Sprzedającego konto w terminie do 7 dni od daty przetargu. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu przetargu obciążają Nabywcę.
9. Pojazdy można oglądać pozycje 1-7 do 19-01-2017 r. w godz. 12-14 w Komornikach przy ul. Polna 120 po wcześniejszym uzgodnieniu telefoniczny pod nr tel. 797 604 990.
10. Pojazd pozycja 8 można oglądać do 19-01-2017 r. w godz. 8 - 14 w Zielonej Górze przy ul. Elektronowej 1 po wcześniejszym uzgodnieniu telefoniczny pod nr tel. 500 180 821. W przypadku nabycia pojazdu odbiór we wskazanej w punkcie 10 lokalizacji.
11. Pojazd pozycja 9 można oglądać do 19-01-2017 r. w godz. 10 - 13 w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 121/129 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 502 015 675. W przypadku nabycia pojazdu odbiór we wskazanej w punkcie 11 lokalizacji.
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY
33574477
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne