Ogłoszenie

Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Renault Master dCi MR 07E4 3.5 t

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
10 960 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-01-2017
Numer ogłoszenia
33577351
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-437 Gdańsk
Ulica
Wajdeloty 10/4
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka

SzczegółySyndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużników Dariusza Jabłońskiego oraz Anny Jabłońskiej, nie prowadzących działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości
Przedmiotem przetargu jest samochód ciężarowy marki Renault Master dCi MR 07E4 3.5 t, rok produkcji 2006 za cenę nie niższą niż 10.960,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Organizatorem przetargu jest syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 28/16, obejmującym likwidację majątku dłużników Dariusza Jabłońskiego oraz Anny Jabłońskiej, nie prowadzących działalności gospodarczej.
Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2017 roku za pośrednictwem poczty na adres biura Organizatora Przetargu - ul. Wajdeloty 10/4, 80-437 Gdańsk z czytelnym dopiskiem na kopercie: PRZETARG NA NABYCIE RUCHOMOŚCI. Oferta winna spełniać wymagania określone w Regulaminie Przetargu.
Samochód można oglądać po uzgodnieniu wizyty do daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego składanie ofert.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 25 stycznia 2017 roku wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank Pekao S. A. V oddział Gdańsk numer rachunku 86 1240 5400 1111 0010 6735 3212.
Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2017 roku o godzinie 10.00 w biurze Organizatora przy ul. Wajdeloty 10/4, 80-437 Gdańsk.
Szczegółowe informacje o przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać po przesłaniu zapytania na adres biuro.syndyka.gdansk@gmail.com lub pod numerem telefonu 603-601-120.
33577351
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne