Ogłoszenie

Przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych

łódzkie, Rogowiec

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
152390
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia
Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów,
skr. poczt. 100 ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących środków trwałych:

 

Lp. Nazwa środka trwałego
 i rok produkcji
   Ilość    Nr inwentarzowy
 lub nr rejestracyjny

     Cena wywoławcza      
w zł (netto)

1. Transformator olejowy TOHb 63/30, rok prod. 1978 1  6300065641  3 500,00
2.  Miernik PAT 32, rok prod. 2005 1  8000047253  500,00
3.  Agregat pompowy OWS 250A/3 z silnikiem indukcyjnym typu SCF315Y4, rok prod. 1998 1  4410444221÷4410444291  6 375,00/szt.
4.  Wciągnik elektryczny linowy BZ typu SI9C, Q=3,2, rok prod. 1998 1  6410064211÷ 64100642141 1 500,00/szt. 
5.  Samochód ciężarowy FS Lublin, r. prod. 2001 (zdekomp.) 1  EBEJ875 300,00 
6.  Ciągnik rolniczy Ursus U 902, rok prod. 1983 1  EBE 60JR 10 000,00 
7.  Ciągnik rolniczy Ursus U 1201, rok prod. 1981 1  EBE 11JP 9 000,00 
8.  Przyczepa ciężarowa rolnicza Sanok D-46B, rok prod. 1986 1  EBE 09YH  2 000,00
9.  Przyczepa ciężarowa Sanok D-50, rok prod. 1984 1  EBE W575 2 500,00 
 10.  Ładowarka gąsienicowa typ 175C, rok prod. 1982 1  5800011983 10 000,00 
 11.  Lokomotywa spalinowa TEM2, rok prod. 1979 1  7000035203 300 000,00 
 12.  Samochód ciężarowy Steyr, rok prod. 1989 1  EBE 3U27  10 000,00
 13.  Samochód ciężarowy Star 266, rok prod. 1993 1  EBE2G56 5 500,00 
 14.  Wózek widłowy spalinowy Eagle 7/2,5, rok prod. 1994 1  7630710041  4 500,00
 15.  Agregat spawalniczy AS400DW na przyczepie W-600, rok prod. 2005 1  EBE 73HW / 4840459811  3 000,00
 16.  Spawarka spalinowa SPB 315, rok prod. 1980 1  4840047311  600,00
 17.  Spawarka spalinowa EWD-1-300/M4, rok prod. 1994 1  4840434601  1 200,00

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy: PKO BP S.A. O. Bełchatów 38 1020 3958 0000 9102 0015 0987.
Uwaga: wpłata wadium tylko na rachunek bankowy.
Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed złożeniem oferty.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Inwentaryzacji Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu (Bud. Dyrekcji - pok. 703) do dnia 18.05.2017 r. do godz. 10.15.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
● imię, nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę osoby prawnej
● datę sporządzenia oferty
● oferowaną cenę (co najmniej równą cenie wywoławczej)
● oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży oraz akceptuje sposób i warunki prowadzonego przetargu
● podpis oferenta
KOMISYJNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI DNIA 18.05.2017 r. o godz. 11.30 w Oddziale KWB Bełchatów - Budynek Dyrekcji „PENTAGON".
Wadium przepada na rzecz Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, jeżeli:
● oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie uiści ceny nabycia w terminie do dnia 31.05.2017 r. Oferent ten również traci prawo do zakupu środka trwałego.
● oferent zaproponuje na ofercie cenę niższą od ceny wywoławczej
Nabywca zobowiązany jest do odbioru zakupionego środka trwałego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2017 r.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, podlega niezwłocznie zwrotowi
po dokonaniu wyboru oferty.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, wyznaczając termin, będzie kontynuował przetarg w formie licytacji ustnej między tymi oferentami, przyjmując jako cenę wywoławczą najwyższą kwotę zgłoszoną na ofertach.
Ww. środki trwałe oglądać można w dn. od 12.05.2017 r. (w godz. 9.00-13.00) do 18.05.2017 r. (w godz. 7.00-9.00) poz. 1, 16 oddział e - 2, poz. 2 oddz. ws - 3, poz. 3, 4, 14, 15 oddz. o-1, poz. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 oddz. rs - 5, poz. 10 oddz. ws - 2, poz. 17 oddz. z - 1.
Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady i zastrzega sobie prawo do odstąpienia w całości lub części od postępowania sprzedaży na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej:
www.kwbbelchatow.pgegiek.pl
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
DZIAŁ INWENTARYZACJI - TEL. 44 737 49 45; 44 737 49 43

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne