Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaz przedsiębiorstwa

małopolskie, Mielec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
3 600 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-06-2017
Numer ogłoszenia
33642141
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-300 Mielec
Ulica
Wojska Polskiego 3

SzczegółySyndyk masy upadłości
Zakład Utrzymania Ruchu "PZL - MIELEC" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Mielcu 39-300 Mielec Wojska Polskiego 3 syg.akt.VI GUp 5/11
ogłasza
PRZETARG PISEMNY
na sprzedaż całego Przedsiębiorstwa - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa zgodnie z decyzją Sędziego Komisarza z dnia 15 maja 2017r.
1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego Zakład Utrzymania Ruchu "PZL - MIELEC" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w rozumieniu art. 551kc położonego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w skład którego wchodzą:
-.Prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 227/23, 289, 288/2, 288/4 o łącznej powierzchni 18 025 m 2 położonych w miejscowości Szydłowiec 39, 39-332 Tuszów Narodowy na działkach dla którego to Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TB1M/17 928/8.
-.Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/3 o powierzchni 549 m2 położonych w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3 , 39-300 Mielec wraz z własnością nieruchomości zabudowanej ( schron) położonego na tej działce dla którego to Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TB1M/44 699/1.
-Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1348/6 o powierzchni 2 358 m2 położonej w miejscowości Mościska dla którego to Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TB1M/18 010/7.
-Prawo własności 6 budynków o łącznej powierzchni 2 212,3 m 2 w skład których wchodzą: hala filtrów i pompownia, budynek socjalny, budynek stacji trafo- E-42, budynek stacji trafo- EST-43, budynek chlorowni i magazyn chloru, wiata magazynowa
- Prawo własności budowli w skład których wchodzą między innymi: studnie głębinowe ogrodzenia studni, drogi, sieci energetyczne i kanalizacyjne oraz wodociągowe, schron
- Zapasy i urządzenia techniczne (szczegółowy wykaz w siedzibie upadłego)
- Prawo własności:
- 22 udziały w kapitale zakładowym spółki WAW Zakład Budowlany Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.
- 49 udziałów w kapitale zakładowym spółki Szydłowiecka Sp. z o.o. w Likwidacji z siedzibą w Szydłowcu.
Cena wywoławcza wyżej opisanych nieruchomości wynosi 3 600 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) netto.
2.Sprzedaż wyżej opisanego przedsiębiorstwa nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego.
3. Przetarg Prowadzi Syndyk pod nadzorem Sędziego -komisarza.
4. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne;
Cudzoziemcy mogą składać oferty , jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, chyba że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996 nr 54, poz.245 ze zm.)
5. Pisemna oferta powinna zawierać:
- dokładne określenie oferenta wraz a adresem( imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym) wskazanie PESEL lub NIP , nr telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium,
- w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów(KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
- w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego,
-adres do korespondencji,
- oferowaną cenę, która nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza obejmująca kwotę
3 600 000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych ) netto,
- dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z aktualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta(odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów, uchwałę odpowiednich organów - o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami k.s.h.- że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaż nieruchomości za oferowaną cenę,
- dowód wpłaty wadium w oryginale ,
- oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego-komisarz, ich Małżonków, Zstępnych, Rodzeństwa i Powinowatych oraz Przedstawicieli Upadłego,
-zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu,
- oświadczenie , że oferent zapoznał się z stanem technicznym i prawnym przedmiotu podmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalające na zakup nieruchomości w Polsce - o ile jest wymagana.
Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert a oferta powinna być sporządzona języku polskim. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisująca ofertę.
6. Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.
.
7. Oferty należy składać w zapieczętowanej, nieprzeźroczystej kopercie o formacie niemniejszym niż A4 z napisem "Przetarg Zakład Utrzymania Ruchu "PZL- Mielec" Sp. z o.o.w Mielcu sygn. akt V1 GUp 5/11 z dopiskiem -NIE OTWIERAĆ" na adres Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27 w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku. ( decydująca jest data wpływu oferty)
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na zakup przedsiębiorstwa jest wpłata wadium w kwocie 360 000,00 zł. (trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości podany poniżej:
ALIOR BANK
numer rachunku 44 1060 0076 0000 3380 0002 9953
w terminie określonym na złożenie ofert ( decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy) oraz dołączenie oryginału dowodu przelewu do oferty.
9.Wadium złożone przez oferenta , którego oferta została przyjęta a wybór zatwierdzony przez Sędziego- komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
10. Wadium złożone przez oferenta ,którego oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi na wskazane w ofertach konto bankowe, niezwłocznie po wydaniu przez sędziego-komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia.
11.Wadium przepada na rzecz Masy Upadłości w przypadkach:
- wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
- uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży,
- nie wpłacenia przez oferenta proponowanej kwoty w ofercie przetargowej pomniejszonej o wadium na rachunek bankowy spółki Zakład Utrzymania Ruchu "PZL- Mielec" Sp. z o.o.w Mielcu do dnia wyznaczonego przez Syndyka w celu podpisania Aktu
Przeniesienia Własności na rzecz oferenta,
- nie stawienia się oferenta , którego oferta została przyjęta , do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie przez Syndyka.
12. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.
13. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego- komisarza; postanowienie zatwierdzające wybór oferenta Sędzia-komisarz
może wydać na posiedzeniu niejawnym ; Sędzia-komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, w tym przypadku postanowienie o zatwierdzeniu wyboru oferenta podlega obwieszczeniu
14.Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.
15.Rozpoznanie oferet nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27 w dniu 13 czerwca 2017 roku o godz. 9.15 sala 106.
16.Złozenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożeni oferty spełniającej powyższe warunki.
17. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny powiększonej o ewentualny należny podatek VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży, decydująca jest data uznania rachunku bankowego Masy Upadłości.
18. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych z nabyciem przedmiotu przetargu.
19.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
20.Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie przedsiębiorstwa po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu telefonicznie.
.
33642141
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne