Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Zakładu Przetwórstwa Mięsnego T. Kapała,
T. Klimczak, K. Setla spółka jawna upadłości likwidacyjnej z siedzibą...

śląskie, Węgierska Górka

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
1 450 000 zł
Numer ogłoszenia
152683
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-06-2017

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości Zakładu Przetwórstwa Mięsnego T. Kapała, T. Klimczak,
K. Setla spółka jawna upadłości likwidacyjnej z siedzibą 34-350 Węgierska Górka,
ul. Kościuszki 32 sprzeda na poniższych warunkach w drodze aukcji:

I. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego stanowiącą zakład przetwórstwa
mięsnego położonego w Węgierskiej Górce, ul. Kościuszki 32, obejmującą:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem budynków zakładu przetwórstwa
mięsnego w tym halą produkcyjną z zapleczem biurowym, budynkami magazynowymi ,
budynkiem sklepu firmowego, wiatą o łącznej pow. użytkowej 1052 m² położona na
działkach nr ewid. 1022/9, 1022/13, 1022/15, 1022/11, 1022/17, 1022/20, 1022/19 o pow.
łącznej 0.3050 ha. KW nr BB1Z/00084288/2, KW BB1Z/00081688/5,
KW BB1Z/00135765/3.

2. Wyposażenie biurowe, maszyny i urządzenia służące do przetwórstwa mięsnego

Minimalna wywoławcza cena sprzedaży za zorganizowaną część obejmującą w/w nieruchomości i ruchomości wynosi: 1.450.000,00 zł netto (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł)
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:
- wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji na rachunek
bankowy upadłego: ING Bank Śląski 16 1050 1070 1000 0090 3086 6082
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu
przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za
wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
- zobowiązanie się nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów i ciężarów /podatki, opłaty/
związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw
- złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem aukcji
Aukcja odbędzie się w dniu 26 lipca 2017r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Wydział
VI Gospodarczy w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, sala 57.
Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej
w dniu 24.07.2017r.
Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania aukcji
w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości.
Regulamin aukcji oraz informacje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa można uzyskać pod nr telefonu 604 097 702, 513 982 038 oraz pocztą elektroniczną: syndyk.piotr@gmail.com.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne