Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

śląskie, Tarnowskie Góry

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
152723
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-07-2017

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

DNIA 17-07-2017 r. o godzinie: 10:00

w lokalu znajdującym się pod adresem TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23, POKÓJ 34 (URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH), celem uregulowania należności na rzecz ZUS ODDZIAŁ W ZABRZU - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ ZABRZE
Nr tyt.wyk. TW4480315005651 i inne odbędzie się pierwsza licytacja niżej wymienionych ruchomości zajętych w dniu 09-12-2015r. należących do zobowiązanego CARBO-TECH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL.PIEKARSKA 1-3/40 , 41-506 CHORZÓW

Poz. Wyszczególnienie przedmiotu sprzedaży Ilość jedn. miary Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Tokarka nr 204,3 oznaczona Carbo 26 1 szt. 6300 zł 4725 zł
2 Wytaczarka model PWC-F-110,nr 3143/61 1 szt. 160000,00 zł 120000,00 zł
3 Tokarka koloru zielonego, opisana Carbo 008 1szt. 6300,00 zł 4725,00 zł
4 Prasa kolumnowa nr fabryczny 398 1 szt. 60000,00 zł 45000,00zł

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu licytacji od godz. 8:00 do godz 8:30 pod adresem
41-922 Radzionków ul. Nieznanego Żołnierza 26a
W przypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji bądź niesprzedania wszystkich ruchomości w pierwszej licytacji - druga licytacja odbędzie się w dniu 27-08-2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie organu egzekucyjnego tj. Tarnowskie Góry Góry ul. Opolska 23. Cena wywołania drugiej licytacji wynosi połowę wartości oszacowania przedmiotu.
Sprzedaż w/w przedmiotów odbywa się na podstawie przepisów o licytacji publicznej opisanej od art. 105a do art. 107 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 r. poz 599 z późniejszymi zmianami).
Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

Wadium należy wpłacać w gotówce w siedzibie organu egzekucyjnego tj. Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach ul. Opolska 23, który zakończy przyjmowanie wadium na piętnaście minut przed licytacją.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia w gotówce przynajmniej cenę wywołana, albo złożyć na ręce prowadzącego licytacje czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia oraz prawo zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.
Nabywca zobowiązany jest do odbioru nabytej ruchomości na koszt własny w dniu nabycia. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia sprzedaży do dnia odbioru.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny jak również nie odpowiada za wady ukryte oraz stan techniczny nabytych ruchomości.

Dodatkowe informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr telefonu 32 769 92 44.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne