Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE

łódzkie, Ossa

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
196 072 000 zł
Numer ogłoszenia
152892
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-08-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Sygn. akt XIV GUp 62/16
OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości „Park Edukacji" Spółki Akcyjnej w Ossie w upadłości likwidacyjnej ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego na następujących warunkach:

1 / Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo „Park Edukacji" Spółka Akcyjna
w Ossie w upadłości likwidacyjnej, w rozumieniu art. 55k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych, zobowiązań oraz należności powstałych po dniu ogłoszenia upadłości, to jest po 7 czerwca 2016 roku.

2 / W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) nieruchomości położone w miejscowości OSSA, gmina Biała Rawska, powiat Rawa Mazowiecka, woj. Mazowieckie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 303/2, 304, 305, 306, 307/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 319 o łącznej pow. 125.024 m2, na których wzniesiono ośrodek konferencyjno - szkoleniowy z częścią hotelową o nazwie HOTEL OSSA CONGRESS & SPA, dla których Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr: LD1R/00038251/7, LD1R/00003074/8, LD1R/00037923/2,
LD1R/00038023/0, LD1R/00037765/6, LD1R/00005259/3,
b) wartości niematerialne i prawne, w tym: prawo ochronne na znak towarowy słowno - graficzny „hotelossa CONGRESS & SPA"' zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.224654 i licencje na oprogramowanie komputerowe,
c) środki transportu,
d) zbiór ruchomości stanowiących wyposażenie ośrodka konferencyjno - szkoleniowego
z hotelem, służących do prowadzenia przedsiębiorstwa,
e) wierzytelności powstałe przed datą ogłoszenia upadłości, to jest przed 7 czerwca 2016
roku.
Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa obciążone są hipotecznie wpisami w KW, które to obciążenia wygasają w chwili sprzedaży przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest dzierżawione przez Centrum Kongresowe OSSA Spółkę z o.o. w Ossie, której przysługuje prawo pierwokupu przedsiębiorstwa. Umowa dzierżawy wygasa z chwilą nabycia przedsiębiorstwa
przez dzierżawcę lub inny podmiot.

3 / Nabywca przedsiębiorstwa zobowiązany jest do przejęcia w trybie art. 23kodeksu pracy,
z dniem zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.

4 / Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 196.072,000,00 zł / sto dziewięćdziesiąt sześć milionów, siedemdziesiąt dwa tysiące złotych / brutto,

5 / Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne
oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

6 / Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 5.000.000,00 zł / pięć milionów złotych / określonej w warunkach sprzedaży na rachunek bankowy masy nr 91 1020 3408 0000 4002 0390 0859 najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert,

7 / Pisemne, podpisane oferty w języku polskim, zawierające proponowaną cenę, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży, stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa i ich przyjęciu, aktualne wypisy z właściwego rejestru dokumentujące prawo
do
składania wiążących oświadczeń w imieniu danego podmiotu, pełnomocnictwa, powinny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 6 września 2017 roku na adres: Syndyk masy upadłości Barbara Petryniak - Sidowska, Kancelaria Adwokacka, 90-256 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok. 12, z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu przedsiębiorstwa Park Edukacji",

8 / Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana zalicza się na poczet ceny sprzedaży a pozostałe podlegają zwrotowi. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się bądź odstąpienia przez uczestnika który wygrał przetarg, od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego, w terminie
i miejscu wyznaczonym przez syndyka. W przypadku cudzoziemca, wadium przepada także gdy nie uzyska on wymaganego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy sprzedaży.

9 / Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia
w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ulica Pomorska 37, sala 309 w dniu 11 września 2017 roku, godz. 11:00. Przetarg prowadzi syndyk
pod nadzorem sędziego - komisarza. Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego - komisarza,

10 / Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie
bez podania przyczyny. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Syndyk nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty.

11 /Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza,
nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty. Syndyk wyznacza uczestnikowi termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy,

12 / Cena sprzedaży przedsiębiorstwa pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona
i zaksięgowana na rachunku masy upadłości najpóźniej w dniu sprzedaży przedsiębiorstwa / przed podpisaniem umowy / albo przed zawarciem umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa
w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży / przed podpisaniem umowy /,

13/ Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę,

14 / Protokolarne przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży,

15 / Szczegółowe warunki przetargu określają warunki sprzedaży nieruchomości złożone
przez syndyka w dniu 30 czerwca 2017 roku, zatwierdzone postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 6 lipca 2017 roku, wyłożone do wglądu w biurze syndyka: Kancelaria Adwokacka 90-256 w Łodzi, przy ul. Piramowicza 2, lok. 12 oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ulica Pomorska 37,
p. 106

16 /Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do dnia 6 września 2017 r.,
po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem / numer telefonu: 602 717 066 /.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne