Ogłoszenie

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
inne
Numer ogłoszenia
33689782
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-501 Kraków
Ulica
Kopernika 36

SzczegółySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
OGŁASZA
KONKURS OFERT
.
Przedmiotem konkursu ofert jest:
KONKURS A: Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych psychiatrycznych oraz dyżury w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci
i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
KONKURS B: Udzielanie świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w trybie ambulatoryjnym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
1. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
2. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Sekcji ds. organizacyjno-prawnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 170 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 4 września 2017 roku,
tel. 12 424-70-24 lub 12 424-70-56.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do dnia 8 września 2017 roku do godz. 12:00 (KONKURS A) oraz do dnia 11 września 2017 roku do godz. 12:00 (KONKURS B)
w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
4. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 8 września 2017 roku o godz. 12:15 (KONKURS A) oraz w dniu 11 września 2017 roku o godz. 12:15 (KONKURS B) w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
5. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 8 września 2017 roku o godz. 12:30 (KONKURS A) oraz w dniu 11 września 2017 roku o godz. 12:30 (KONKURS B w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
9. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
10. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
33689782
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne