Ogłoszenie

Syndyk Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego Metrax Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
4 440 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-10-2017
Numer ogłoszenia
33690037
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-809 Gdańsk
Ulica
Milskiego
Osoba kontaktowa
NETINTERPRESS SEBASTIAN HAWRYŁO

SzczegółySYNDYK PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO
METRAX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W DOBROWIE
OGŁASZA PRZETARG
NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO
Przedmiotem przetargu (aukcji) jest przedsiębiorstwo Upadłego działające pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe METRAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie, w skład którego wchodzą aktywa określone i wycenione w Opisie i oszacowaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie z dnia 30 kwietnia 2017 roku sporządzonym przez biegłego sądowego dr Edytę Piątek, w postaci:
a) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy, powiat buski, woj. świętokrzyskie, składającej się z działki ew. nr 121/72 o powierzchni 7055 m2 zabudowanej budynkiem administracyjno-warsztatowo-produkcyjnym i działki ew. nr 121/71 o powierzchni 2561 m2 zabudowanej budynkiem przemysłowo-usługowym, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr KI1B/00069773/7;
b) środków trwałych, środków transportu, wyposażenia, materiałów;
c) należności.
Cena wywoławcza ww. przedsiębiorstwa wynosi 4.440.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy) netto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 02 października 2017 r., w Kancelarii Syndyka przy ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce lub przesłać je na adres Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek masy upadłości o nr: 16 1750 0009 0000 0000 3679 7533.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy w dniu 4 października 2017 roku o godz. 10.30, w sali nr XXV, adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, o którym mowa powyżej dostępny jest do wglądu w Kancelarii Syndyka w Warszawie (02-797) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com, a także w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt V GUp 32/17. Warunki przetargu oraz informacje o przedmiocie sprzedaży dostępne również na stronie internetowej www.saltarski.com.
33690037
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne