Ogłoszenie

Honda Civic 1

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
4 080 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-10-2017
Numer ogłoszenia
33703694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
93-217 Łódź
Ulica
Rudnickiego 1 /40
Osoba kontaktowa
KRZYSZTOF NAJMAN PHU ARIA W UPADŁOŚCI LIKWODACYJNEJ

SzczegółySyndyk masy upadłości "P.H.U. ARIA" Krzysztof Najman w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert pojazdu marki Honda Civic 1, rok prod. 2001, za cenę wywoławczą nie niższą niż cena 4.080,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100) na następujących warunkach:
Syndyk zaprasza do udziału w konkursie i składania pisemnych ofert.
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie "oferta zakupu pojazdu marki Honda Civic 1" należy przesłać w terminie do dnia 13 października 2017 na adres: ul. Rewolucji 1905 r. 68/70 lok. 75, 90-222 Łódź. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Regulamin konkursu, wycena wraz z opisem rzeczoznawcy i inne informacje dostępne drogą mailową: syndyk.ptak@gmail.com
Pisemna oferta winna zawierać: firmę i siedzibę, aktualny wypis z właściwego rejestru, (przy osobach fizycznych - imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta) proponowaną cenę, sposób i termin jej uiszczenia, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży. Oferta winna być podpisana przez składającego czytelnym podpisem. Oferty, które nie spełniają określonych wymagań lub które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Zwycięzca konkursu winien uiścić pełną cenę za nabywaną ruchomość najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, co dodatkowo powinien potwierdzić kopią dowodu wpłaty, od czego uzależnione będzie wydanie mu rzeczy. Konkurs zostanie przeprowadzony przez syndyka w dniu
16 października 2017 roku o godzinie 12:00.
Sprzedaż na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie ma możliwości wystawienia faktury Vat.
33703694
drukuj ogłoszenie