Ogłoszenie

TAURON-Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie 42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następujących...

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
153614
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-11-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-202 Częstochowa
Ulica
Al. Armii Krajowej 5

SzczegółyTAURON-Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następujących pojazdów

Lp. Numer rej. Marka Model Rok
produkcji
Przebieg cena
brutto
Uwagi
1 SC 9529E Mercedes; Sprinter
315CDI
2006 157 917 19 900  
2 SC 41270 Volkswagen LT 2003 145 559 10 100  
3 SC 3646A Mercedes Sprinter 2007 179 840 45 400 podnośnik
4 SC 70274 Mercedes Sprinter 2005 158 800 25 700 podnośnik
5 SC 97838 Volkswagen Caravelle 2007 217 021 17 800  
6 SC 5539E Wiola W2 2009   1 400  
7 X3190000 Bobcat X319 2009 1 444 mth 24 200 mini-
koparka
8 SC 83617 Volkswagen Golf 2006 145 683 10 300  
9 SC 97839 Volkswagen Golf 2007 92 331 12 700  
10 SC 84671 Volkswagen Fox 2006 203 980 4 200  
11 SC 99530 Volkswagen Fox 2007 163 802 4 200  
12 SC 99557 Volkswagen Fox 2007 160 209 4 300  
13 SC 99556 Volkswagen T5 2007 83 202 16 600  
14 SC 9436C Volkswagen Fox 2008 164 470 3 300  
15 SC 99529 Volkswagen Fox 2007 127 921 3 200  
16 SC 99552 Volkswagen Fox 2007 187 046 4 900  
17 SC 0592A Volkswagen Fox 2007 204 265 3 200  


W/w pojazdy można oglądać w godz. 11:00 - 14:00 od 24 listopada 2017 do 08 grudnia 2017 roku w Tauron-Dystrybucja S.A. Dział Transportu Częstochowa, ul. Mirowska 24.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w TAURON DYSTRYBUCJA SA Oddział w Częstochowie w Dziale Transportu przy ul. Mirowskiej 24 budynek F pok. nr 2 lub dzwoniąc w godz. 11:00 - 14:00 na numer telefonu (34) 364-81-72.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub osoby prawne.

Oferty należy składać na każdy pojazd osobno (jedna oferta w kopercie) w dni robocze do dnia 11.12.2017r. do godz.10.00. w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie "Oferta kupna pojazdów dotyczy pozycji nr ........" w TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Częstochowie, Dział Transportu , pokój nr 2 Częstochowa ul. Mirowska 24. Złożenie oferty u Sprzedającego w miejscu innym niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Oferenta. Oferta ta jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.

Oferta winna być wypisana czytelnie, drukowanymi literami i zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy PESEL/NIP/REGON, numer telefonu oferenta,
2. Markę pojazdu ,
3. Numer rejestracyjny pojazdu,
4. Wysokość oferowanej ceny brutto (wypisana cyframi i słownie),
5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,
7. Oświadczenie że kupujący nie będzie wnosił roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne nabywanego pojazdu,
8. Podpis oferenta.

Uwarunkowania do rozpatrywania ofert:
- Nie będą rozpatrywane oferty (pod rygorem odrzucenia oferty), w których wpisane dane będą niekompletne i nieczytelne, bez wyraźnego podpisu, a zaoferowana kwota kupna nie będzie równa lub większa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu,

- Nie będą rozpatrywane oferty tych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, którzy uczestniczyli i wygrali organizowane przez Tauron-Dystrybucja S.A Oddział w Częstochowie przetargi na pojazdy po czym odstąpili od podpisania umowy nie podając przyczyn rezygnacji,
- Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych pojazdów, wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za ich wady fizyczne oraz nie ponosi kosztów przybycia oferentów.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2017 r. o godz. 11:00 w Tauron-Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 24 w Częstochowie. Otwarcie ofert jest jawne, wybór oferenta nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert. W razie ustalenia, że kilku uczestników przetargu zaoferowało tę samą cenę, Komisja kontynuuje przetarg w formie licytacji, informując oferentów o terminie i miejscu przetargu.
Wszelkie opłaty (w tym podatek od czynności cywilno-prawnych) ponosi nabywca pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu lub wycofania pojazdu z przetargu bez obowiązku podania przyczyn.
Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w formie przelewu na rachunek bankowy: Bank PKO Oddz. II Warszawa nr konta 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji i odebrania środka transportu najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych w godzinach od 7:00 do 14:00 od otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty. W przypadku gdy wybrany oferent pisemnie zrezygnuje lub nie wykupi w określonym terminie środka transportu, Komisja powiadamia oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w siedzibie firmy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Dział Transportu tel. 34/364-81-72

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne