Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ciągnik siodłowy Renault Premium 460

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
82 500 zł
Numer ogłoszenia
33726989
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-271 Częstochowa
Ulica
Wilgowa
Osoba kontaktowa
Hatmar S.A.

SzczegółyHUTMAR S.A.
z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY
na sprzedaż składników aktywów trwałych
Przedmiotem przetargu jest:
- Ciągnik siodłowy Renault Premium 460, rok produkcji 2012, nr VIN VF624GPA000058821,
nr rej. DPL06317, stopień zużycia 45%
Cena wywoławcza wynosi 82 500,00 zł. + VAT (23%)
- Naczepa ciężarowa KOGEL typ S24, rok produkcji 2012, nr VIN WK0S0002400155167,
nr rej. DPL2P45 stopień zużycia 45%
Cena wywoławcza wynosi 46 000,00 zł. + VAT (23%)
Przetarg ustny w ramach publicznej licytacji prowadzony przez Spółkę rozpocznie się 18.12.2017 o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67, w pomieszczeniach Zarządu.
Poucza się, iż zgodnie z regulaminem przetargu oraz § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu
na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w formie pieniężnej wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto (z podatkiem VAT) należy wpłacić
na rachunek Spółki 42 1050 1142 1000 0090 3038 8178 prowadzony w ING Bank Śląski w terminie do dnia 15.12.2017. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Spółki. Poucza się, iż zgodnie z § 8 powołanego Rozporządzenia, wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostaną zwrócone, a wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki jeśli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Poucza się, iż zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów, nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie przez oferenta oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem formalno-prawnym oraz technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu, co może nastąpić od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wniesienia wadium. Z Regulaminem Przetargu można zapoznać się w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki w Częstochowie, ul. Wilgowa 67 w pomieszczeniu Sekretariatu lub na stronie internetowej BIP Spółki pod adresem www.hutmar.bip.info.pl. Informacje telefoniczne udzielane są pod nr tel. 34 365-98-60.
Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27,
poz. 177 z 2007 roku).
HUTMAR S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie i na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Poprzez uiszczenie wadium oferent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Przetargu i dokument ten akceptuje bez zastrzeżeń.
33726989
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne