Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym VISTAL MARINE Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Gdyni , ogłasza pisemny przetarg na...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
154637
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wajdeloty 10/4

Szczegóły


Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym
VISTAL MARINE Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Gdyni , ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenię nie niższą niż ceny oszacowania ruchomości upadłego przedsiębiorstwa
Przedmiotem przetargu są środki trwałe przedsiębiorstwa ponad 500 pozycji.
Między innymi: żuraw stały masztowy, kratownica do potrzeb prac morskich, ponton pływający, chwytak magnetyczny do podnoszenia blach, trawersa do podnoszenia blach, trap technologiczny dwuczęściowy

Szczegółowe wykaz wystawionych do sprzedaży ruchomości oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka ul. Wajdeloty 10/4 80-437 Gdańsk lub po przesłaniu zapytania na adres biuro.syndyka.gdansk@gmail.com a także pod numerem telefonu +48 603 601 120 w godz. 10.00-14.00.

Oferty należy składać do dnia14.06.2018r. za pośrednictwem poczty na adres biura Organizatora Przetargu - ul. Wajdeloty 10/4, 80-437 Gdańsk z czytelnym dopiskiem na kopercie: VISTAL MARINE PRZETARG NA NABYCIE RUCHOMOŚCI. Oferta winna spełniać wymagania określone w Regulaminie Przetargu.

Ruchomości można oglądać w dniu 7.06.2018r. w godz. od 10.00 do 12.00 w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Bank Pekao S. A. V oddział Gdańsk numer rachunku 701240 5400 1111 0010 7838 5989

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018r. o godzinie 10.00 w biurze Organizatora przy ul. Wajdeloty 10/4, 80-437 Gdańsk przez Komisję składającą się z syndyka, radcę prawnego i protokolanta. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailem oraz zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży i uiścić cenę nabycia w terminie 7 dni pod rygorem utraty wadium.

Zastrzega się syndykowi prawo odwołania w całości lub w części przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny, a także jej unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne