Ogłoszenie

Volkswagen Passat

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
28 425 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-06-2018
Numer ogłoszenia
33802420
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
FIRMA TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNA RADOSŁAW SZWEJDA W UPADŁOŚCI LIKWI

SzczegółySyndyk masy upadłości Radosława Szwejdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
Firma Transportowo-Spedycyjna Radosław Szwejda w upadłości likwidacyjnej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości samochodu Volkswagen Passat CC 2.0 TDI nr rej. EZD RT47 rok produkcji: 2010,
na następujących warunkach:
1. Sprzedaż następuje za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż 28.425,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych)
2. Pisemne oferty w języku polskim powinny być przesłane pocztową przesyłką poleconą
w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 26.06.2018 r. na adres: Syndyk Janusz Florczak, Urząd Pocztowy Łódź - 6 ul. Głęboka 4/12 skr. poczt. 19, 92-201 Łódź z napisem na kopercie "Konkurs ofert". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
3. Oferta ani żadne oświadczenie nie może być składane pod warunkiem.
4. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić do 26.06.2018 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości nr 41 1020 3408 0000 4602 0412 0879 pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu na ww konto.
5. Syndyk dokonuje w dniu 28.06.2018 r. otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich, bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Rozstrzygnięcie co do wyboru oferty zostanie stwierdzone protokołem.
6. Umowa sprzedaży powinna być zawarta w terminie miesiąca od wyboru oferty. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona na konto masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszelkie koszty zawarcia umowy, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych obciążają nabywcę.
7. Informacji udziela Syndyk pod numerem telefonu: 609 122 151. Regulamin sprzedaży jest do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, ul. Suwalska 25/27 po uprzednim umówieniu się.
33802420
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne