Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego

wielkopolskie, Borek wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
18 891 336 zł
Numer ogłoszenia
33849312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Jeżewska
Osoba kontaktowa
BIOPAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Borku Wielkopolskim
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego - zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim - za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 18.891.335,00 zł netto (słownie: osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć 00/100 złotych netto).
Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego - zakład produkcyjny BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład którego wchodzą nieruchomości, budynki i urządzania.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny sprzedaży, nie niższej niż 18.891.335,00 zł netto (słownie: osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć 00/100 złotych netto), składać należy w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych Grenda pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań, koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy "XI GUp 46/14" i z wyraźnym dopiskiem "Oferta na sprzedaż przedsiębiorstwa BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - NIE OTWIERAĆ" oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.
4. Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander BP S.A. 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161.
5. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka Masy Upadłości na zwołanym w tym celu posiedzeniu Rady Wierzycieli, wyznaczonym na dzień 30 listopada 2018 roku, godz. 10.00, w Kancelarii Syndyka - Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1. Oferenci uprawnieni są do udziału w przedmiotowym posiedzeniu Rady Wierzycieli w zakresie jego części, jaka dotyczyć będzie otwarcia ofert i rozstrzygnięcia procedury sprzedaży.
6. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
7. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
8. Z Regulaminem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz w zakresie Regulaminu sprzedaży na stronie internetowej www.kancelariagrenda.pl.
9. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.
33849312
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne