Ogłoszenie

Sprzedaż minimum 10600 udziałów w spółce " Klub Tenisowy Arka " spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-01-2019
Numer ogłoszenia
33874820
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-409 Gdynia
Ulica
Ejsmonda 3
Osoba kontaktowa
Fundacja Nova

SzczegółyOGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW
Fundacja Nova z siedzibą w Gdyni, ul. Ejsmonda 3
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010932
Zaprasza do składania ofert na nabycie minimum 10600 udziałów w spółce "Klub Tenisowy Arka" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres ul. Ejsmonda 3, 81-409 Gdynia
Spółka "Klub Tenisowy Arka" Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000219654
10.600 udziałów daje 27,2 % w kapitale zakładowym spółki Klub Tenisowy Arka Sp. z o.o. i daje 27,2% ogólnej liczby głosów.
Cena wywoławcza za wszystkie przeznaczone do zbycia 10.600 udziałów Spółki Klub Tenisowy Arka Sp. z o.o. opiera się na wartości nominalnej udziału, która wynosi kwotę 300,00 zł (trzysta złotych)za jeden udział. Fundacja Nova dopuszcza możliwość sprzedaży udziałów poniżej wartości nominalnej.
Pisemne oferty zakupu udziałów oraz proponowaną cenę za jeden udział prosimy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2019 w kopercie z dopiskiem "oferta na zakup udziałów w KT Arka Sp. z o.o." na adres:
Fundacja Nova
81-409 Gdynia
Ul. Ejsmonda 3
Fundacja Nova zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Ponad to prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:
Wyciąg z KRS/Rejestru CEiDG
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek ZUS
Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów nabycia udziałów -koszty notarialne, skarbowe
Fundacja Nova zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert na niniejsze ogłoszenie
Zarząd Fundacji Nova
33874820
drukuj ogłoszenie