Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza konkurs ofert na...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
10 000 zł
Numer ogłoszenia
155772
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
w upadłości likwidacyjnej
40-053 Katowice, ul. Barbary 21.
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności

przysługującej upadłej spółce od dłużnika: Gmina Zabrze - Zabrzański Kompleks Rekreacyjny
w Zabrzu, za cenę wywoławczą nie niższą niż 10 000,00 zł netto (dziesięć tysięcy złotych). Na dzień ogłoszenia wierzytelność przysługująca upadłej spółce względem Gminy Zabrze - Zabrzański Kompleks Rekreacji w Zabrzu, według ksiąg upadłego, wynosi 1.292.965,08 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych osiem groszy).
Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. wierzytelności wraz wszelkimi związanymi
z nią prawami, w tym w szczególności roszczeniami o zapłatę odsetek.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki, o ile podatek ten
będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS" S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Katowicach w Alior Bank o numerze: 93 2490 0005 0000 4600 5744 9718 wadium w wysokości 1.000,00 zł. (jeden tysiąc zł) w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. Za datę wpływu uważa się datę uznania kwoty wadium na ww. rachunku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście, przesyłką pocztową
lub kurierską) w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS" S.A. w upadłości likwidacyjnej , 40-053 Katowice, ul. Barbary 21,
w terminie 12 lutego 2019 r. do godz.15.00.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie
z czytelnym napisem: „ Konkurs Ofert - wierzytelność Gmina Zabrze - Zabrzański Kompleks Rekreacyjny w Zabrzu", zaadresowanej na adres Biura Syndyka (40-053 Katowice, ul. Barbary 21).

Pozostałe wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się
w Regulaminie konkursu ofert.
Rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie siedmiu dni
od upływu daty składania ofert.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego - Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty,
a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołanie konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny (dopuszcza się możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty). Ogłoszenie,
a także warunki konkursu ( Regulamin konkursu ofert) mogą zostać przez Syndyka zmienione
lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży ,jego opisem wartości rynkowej wierzytelności , dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem Konkursu Ofert,
można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Katowicach pod adresem: 40-053 Katowice, ul. Barbary 21, w dni robocze w godz. 8.00 -13.00 ,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. kontaktowy 785 006 150.

 

drukuj ogłoszenie