Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „INTERMET” sp. z o.o ogłasza przetarg ofertowy
na sprzedaż...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
1 567 400 zł
Numer ogłoszenia
156139
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-03-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „INTERMET" sp. z o.o.
w upadłości z siedzibą w Człuchowie (KRS: 0000187548) w trybie art. 318 ust. 1 w zw. z art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości, w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu cywilnego. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki: a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jerzego z Dąbrowy 4, składającej się z działek 102/12, 102/45, 102/47, 102/48 o łącznej powierzchni 0,306 ha, zabudowanych budynkiem przemysłowym jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 836,48 m2, dla których Sąd Rejonowy
w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00014065/8; b) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jerzego
z Dąbrowy 4, składającej się z działki 102/50 o powierzchni 0,2019 ha, zabudowanej czterema budynkami przemysłowymi dwukondygnacyjnymi oraz jednym budynkiem przemysłowym jednokondygnacyjnym, dla których Sąd Rejonowy w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00018632/2; c) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jerzego z Dąbrowy 4, składającej się z działek 102/18 oraz 102/49 o łącznej powierzchni 0,1446 ha, dla których Sąd Rejonowy w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00018758/1; d) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jerzego z Dąbrowy 4, składającej się z działki 102/46 o powierzchni 0,2260 ha, zabudowanej dwoma budynkami przemysłowymi jednokondygnacyjnymi oraz trzema zbiornikami/silosami/budynkami magazynowymi, dla których Sąd Rejonowy w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00035781/6; e) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w Człuchowie przy ul. Jerzego z Dąbrowy 4, składającej się z działek 102/51, 102/52, 102/53
o łącznej powierzchni 0,5333 ha, zabudowanych silosem (zbiornikiem) o powierzchni użytkowej 396,97 m2, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 29,62 m2, budynkiem przemysłowym jednokondygnacyjnym oraz budynkiem przemysłowym dwukondygnacyjnym,
dla których Sąd Rejonowy w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00027808/3; f) udział 597/1000 w prawie użytkowania wieczystego działek 102/6, 102/7, 102/8 o łącznej powierzchni 0,1345 ha, zabudowanych budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne i użytkowe, dla których Sąd Rejonowy w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00018489/4 - z udziałem tym związane jest prawo
do wyłącznego korzystania z lokalu biurowego o powierzchni 281,37 m2 oraz dwóch lokali mieszkalnych o powierzchniach odpowiednio: 65,91 m2 oraz 97,24 m2; g) własność środków trwałych, będących wyposażeniem zakładu produkcyjnego oraz zaplecza technicznego, a także wyposażenie biura w postaci mebli, biurek komputerów. Ww. ruchomości szczegółowo są wymienione w opisie i oszacowaniu; h) posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli
i urządzeń; i) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa) - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INTERMET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Składniki określone w punktach a) - f) są obciążone hipotekami. Wykaz i wysokość obciążeń wskazane są w operacie szacunkowym i Regulaminie Przetargu. Na podstawie art. 55[2] kodeksu cywilnego wyłączeniu ze sprzedaży podlegają: - zobowiązania upadłego oraz zobowiązania zaciągnięte przez syndyka, - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, - inne środki pieniężne, - księgi handlowe, zbiory archiwalne dokumentów, w tym pozostała dokumentacja pracownicza, - wierzytelności masy upadłości od jej dłużników. Sprzedaż przedsiębiorstwa nie rodzi konieczności przejęcia pracowników w myśl przepisu art. 23[1] Kodeksu Pracy. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 15674000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Oferty należy składać
w terminie do dnia 13 maja 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk Północ
w Gdańsku, 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 10 lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (o ważności oferty decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta nabycia
wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w nieprzezroczystą i mocną kopertę,
o formacie mniejszym niż A4, a następnie umieszczona w drugiej kopercie z napisem "OFERTA PRZETARGOWA - NIE OTWIERAĆ". Na każdej kopercie muszą być umieszczone: nazwa i adres adresata, nazwa i adres oferenta, oznaczenie przetargowe: „Oferta na przetarg przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INTERMET" Spółka z o.o.", koniecznie z podaniem sygnatury akt „VI GUp 107/17". Oferta i wszelkie dokumenty powinny być składane w oryginale
lub notarialnie poświadczonej kopii. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać wszystkie informacje określone w Regulaminie Przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości odpowiadającej 10% ceny wywoławczej tj. 1567400,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 00/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy w Santander Bank Polska S. A. o nr: 88 1090 2590 0000 0001 2957 7803, z oznaczeniem: „wadium - przetarg sygn. akt VI GUp 107/17". Uznanie w/w rachunku bankowego kwotą wadium powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16 maja 2019 r. o godzinie 12:30 w budynku B Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, sala B-65. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i przybyłych oferentów. Wycena przedsiębiorstwa zawierająca jego opis
i oszacowanie wraz z regulaminem przetargu dostępne są w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ
w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10 oraz w Biurze Syndyka w Gdańsku przy ul. Siennickiej 28. Wszelkich dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 501 242 764 lub drogą mailową: syndyk.faruga@wp.pl

drukuj ogłoszenie