Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI ruchomości w lokalu znajdującym się pod adresem TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
156149
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-03-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

DNIA 01-04-2019 r. o godzinie: 10:00

w lokalu znajdującym się pod adresem TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23, POKÓJ 34 (URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH), celem realizacji postanowienia nieprokuratorskiego organu oskarżycielskiego o sprzedaży dowodów rzeczowych nr RKS 680/2016/335000/CZS/AK ; RKS 4/2017/332000/TR oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku sygn. akt II K 1690/18 odbędzie się pierwsza licytacja niżej wymienionych ruchomości.

 

Poz. Wyszczególnienie przedmiotu sprzedaży Ilość jedn. miary Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 Ciecz ropopochodna, która wg sprawozdania z badań nr 300000-ILCW.783.2205.2016.KS
z dnia 27 października2016 r. może być klasyfikowana dla kodu CN 27101971 do CN 27101999
do grupy „olejów smarowych; pozostałych olejów”
28 741 litrów 443 111,50zł 32 477,33zł
2 Ciecz ropopochodna, która wg sprawozdania z badań nr 300000-ILCW.783.115.2017.KP,
300000-ILCW.783.116.2017.KP, z dnia 2 lutego 2017 r. może być klasyfikowany
jako „olej ciężki”, nie spełnia wymagań dla klasyfikacji jako „olej napędowy” i „olej opałowy”
58 586 litrów 87 879 zł 66 202,18 zł
3 Ciecz ropopochodna, która wg sprawozdania z badań
nr 308000-CGL.472.384.2018.KS z dnia 25 kwietnia 2018 r.
może być klasyfikowany do kodu CN 27102011
9 185,31 litrów 13 777,97 zł 10 379,40 zł

 

W przypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji bądź niesprzedania wszystkich ruchomości w pierwszej licytacji - druga licytacja odbędzie się w dniu 03-04-2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie organu egzekucyjnego tj. Tarnowskie Góry Góry ul. Opolska 23. Cena wywołania drugiej licytacji wynosi połowę wartości oszacowania przedmiotu. 

Sprzedaż w/w przedmiotów odbywa się na podstawie przepisów o licytacji publicznej opisanej od art. 105a do art. 107 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 r. poz 1314 z późniejszymi zmianami).

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

Wadium należy wpłacać w gotówce w siedzibie organu egzekucyjnego tj. Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach ul. Opolska 23, który zakończy przyjmowanie wadium na piętnaście minut przed licytacją.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia w gotówce przynajmniej cenę wywołana, albo złożyć na ręce prowadzącego licytacje czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia oraz prawo zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Nabywca zobowiązany jest do odbioru nabytej ruchomości na koszt własny w dniu nabycia. Jeżeli nabywca nie odbierze nabytej ruchomości, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia sprzedaży do dnia odbioru.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny jak również nie odpowiada za wady ukryte, stan techniczny oraz jakoś nabytych ruchomości.

W licytacji mogą uczestniczyć podmioty, które wniosły wadiom oraz na piętnaście minut przed wyznaczonym terminem licytacji przedłożą organowi egzekucyjnemu następujące dokumenty:

- aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (olejem napędowym i olejem opałowym)
- dokumenty świadczące o prowadzeniu przez nabywcę składu podatkowego
- oświadczenie o przerobie zakupionych produktów w składzie podatkowym
- wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS

Dodatkowe informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr telefonu 32 769 92 41.

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie