Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp.z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomych składników objętych masą uopadłości.

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33912908
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-016 Lublin
Ulica
Narutowicza 55/6

SzczegółySyndyk masy upadłości
Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów RATAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu,
zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez Sędziego-komisarza
postanowieniem z dnia 07 maja 2019r. (sygn. akt V 1 GUp 6/16)
ogłasza przetarg
na sprzedaż ruchomych składników objętych masą upadłości
Przedmiotem przetargu jest mobilne urządzenie do mineralizacji odpadów, w skład którego wchodzi:
udział w wysokości 55% w urządzeniu do mineralizacji odpadów MIL-10, którego wartość udziału w/g oszacowania wynosi 132.330,00 zł netto
naczepa ciężarowa marki MEGA MNS-260 nr rej. RST 1489P, rok. prod. 2012r., której wartość w/g oszacowania wynosi 59.400,00 zł netto
1. Cena wywoławcza wynosi 191.730,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100) netto, do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dacie sprzedaży.
2. Sprzedaż w/w ruchomości nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.
3. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) dokładne dane oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i jej formą prawną), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;
b) w odniesieniu do przedsiębiorców aktualne odpisy z właściwych rejestrów, uchwałę odpowiednich organów o ile jest ona wymagana potwierdzającą, że osoba podpisująca ofertę jest upoważniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę,
c) w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego;
d) adres do korespondencji;
e) proponowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie terminu i warunków zapłaty;
f) oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego - Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od upadłego,
g) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
h) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, warunkami aukcji, oszacowaniem ruchomości określającym jej wartość rynkową dostępnym w biurze syndyka masy upadłości,
i) oświadczenie oferenta o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapłatę proponowanej ceny,
j) oświadczenie o zgodzie na pokrycie wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa,
k) oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
l) oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane,
m) wszystkie karty oferty powinny być zespolone ze sobą w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości koperty.
4. Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem "Oferta przetargowa na ruchomości PTUO RATAR sygn. Akt V 1 GUp 6/16 - nie otwierać" na adres: Biuro syndyka masy upadłości PTUO RATAR spółki z o.o., ul. G. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, do dnia 17 czerwca 2019r., o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 19.200,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych) na rachunek bankowy: 17 1140 1094 0000 2203 7700 1003 - w terminie do dnia 17 czerwca 2019r. - o zachowaniu terminu decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.
6. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, w dniu 19 czerwca 2019r. o godz. 13:00, sala 113.
7. Wyboru oferty dokona Syndyk. Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość przeprowadzenia na posiedzeniu jawnym o który mowa wyżej, dodatkowej aukcji ustnej na sprzedaż w/w ruchomości. Ewentualna aukcja ustna zostanie przeprowadzona przez syndyka pomiędzy oferentami, którzy skutecznie złożyli oferty na zakup ruchomości za cenę nie niższą niż cena wywoławcza. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę wyższą, przy czym kwotą postąpienia będzie 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Wybór oferty dokonany przez syndyka masy upadłości w toku przetargu lub aukcji jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-Komisarza.
8. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej powyższe warunki.
9. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi w sumie nominalnej w terminie najpóźniej do 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sędziego - Komisarza o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia - na wskazane w ofertach konto bankowe. Od wpłaconych kwot wadium, oferentom nie przysługują odsetki.
10. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, a wybór prawomocnie zatwierdzony przez Sędziego - Komisarza, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
11. Wadium przepada na rzecz sprzedającego i wchodzi do masy upadłości w razie:
a) wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert,
b) uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży ruchomości, w terminie określonym w pkt 12,
c) nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta do zawarcia umowy w wyznaczonym przez syndyka masy upadłości miejscu i terminie.
12. Umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego - Komisarza po uprzednim dokonaniu płatności całości pozostałej do uiszczenia ceny nabycia ruchomości.
13. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim przypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego według stanu prawnego obowiązującego w dacie ogłoszenia upadłości PTUO RATAR spółki z o.o. w Tarnobrzegu oraz Kodeksu Cywilnego.
15. Ze szczegółowym wykazem majątku, wyceną rzeczoznawcy wraz z załącznikami oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka Masy Upadłości PTUO RATAR spółki z o.o. przy ul. G. Narutowicza 55/6 w Lublinie po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem lub w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu ul. H. Sienkiewicza 27 w aktach sprawy V 1 GUp 6/16.
33912908
drukuj ogłoszenie