Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Lexine Investments informuje o konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa Upadłego w całości

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
19 500 000 zł
Numer ogłoszenia
33914285
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-013 Warszawa
Ulica
Lindeya 16
Osoba kontaktowa
Lexine Investments Sp. z o.o. w upadłości

SzczegółySyndyk masy upadłości Lexine Investments sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lindleya 16, 02-013 Warszawa, sygn. akt X GUp 220/18, informuje o konkursie ofert na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa Upadłego w całości, w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w skład którego wchodząw szczególności:
a)prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 1323,00 m2, stanowiącego działkę ewidencyjną nr 11, obręb 0102-2-01-02, położonego przy ul. W. Lindleya 16 w Warszawie oraz prawo własności 6-kondygnacyjnego budynku biurowego z garażami o kubaturze 21.378,64m3, posadowionego na tejże nieruchomości. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00110958/8.
b)należność o wydanie z depozytu środków pieniężnych o równowartości 10.000,00 euro (wg średniego kursu w NBP na dzień ogłoszenia upadłości równowartość ta wynosi 41.891,00 zł) przysługująca od Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, KRS 0000003782;
z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzonej w toku postępowania upadłościowego.
Cena wywoławcza 19.500.000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy 00/100). Cena powiększona zostanie o wysokość podatku VAT, jeśli będzie miał zastosowanie. Wadium 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Składanie ofert do dnia 28 maja 2019 r. (decyduje data wpływu oferty, nie jej nadania). Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres: Kancelaria Notarialna Wojciech Żuława,
ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa z dopiskiem "X GUp 220/18- Lexine". Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2019 roku w ww. Kancelarii Notarialnej o godz. 11:00.
Regulamin sprzedaży, opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz opis i oszacowanie nieruchomości udostępnione są do wglądu wbiurze syndyka oraz w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr telefonu 660444200.
33914285
drukuj ogłoszenie