Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości dłużnika Krzysztofa Haniewicza ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
2 162 187 zł
Numer ogłoszenia
33914277
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-248 Poznań
Ulica
Wiktora Jankowskiego 2
Osoba kontaktowa
STOWARZYSZENIE DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH, MEDIATORÓW I LIKWI

SzczegółySyndyk masy upadłości dłużnika Krzysztofa Haniewicza prowadzącego przedsiębiorstwo pod firmą PW Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Środzie Wlkp.
ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa i zaprasza do składania ofert
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc prowadzonego pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej zs. w Środzie Wlkp., z wyłączeniem: wierzytelności upadłego, środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych, tajemnic przedsiębiorstwa, dokumentacji księgowej, finansowej i handlowej koniecznej do prowadzenia postępowania upadłościowego, podlegającej archiwizacji oraz nazwy przedsiębiorstwa w zakresie wchodzącego do niego imienia i nazwiska upadłego, za cenę nie niższą niż 90% ceny oszacowania, tj. za cenę 2 162 187,00 zł. Przedmiot sprzedaży obejmuje m.in.
1 - nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę 3/13, o obszarze 18 922,0 m2, położona w miejscowości Topola, gmina Środa Wlkp., zapisana w KW nr PO1D/00046074/5,
2 - nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę 3/7, o obszarze 17 850,0 m2, położona w miejscowości Topola, gmina Środa Wlkp., zapisana w KW nr PO1D/00046074/5,
3 - nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 188,0 m2, stanowiąca działkę 66/4, o obszarze 1 245,0 m2 położona w miejscowości Ruszkowo nr 20 A, zapisana w KW nr PO1D/00006297/2,
4 - nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 173,8 m2 + garaż 25,4 m2, położona w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Bławatkowej 7, stanowiąca działkę 20/4, o obszarze 815,0 m2, zapisana w KW nr PO1D/00040106/7,
5. ruchomości stanowiące własność upadłego.
Z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa upadłego, sporządzonym przez biegłego sądowego, można zapoznać się w Kancelarii Syndyka, ul. Wiktora Jankowskiego 2, 61-248 Poznań, w godz. 10.00-14.00.
Oferty zgodne z warunkami opisanymi w Regulaminie przetargu należy składać w formie pisemnej, w zapieczętowanych, nieprzezroczystych kopertach z adnotacją "Oferta przetargowa na zakup przedsiębiorstwa: PW Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XI GUp 8/16) - nie otwierać" w terminie do dn. 28.06.2019 r., do godz. 11.00 w Biurze Syndyka, ul. Wiktora Jankowskiego 2, 61-248 Poznań.
Regulamin przetargu wyłożony zostanie do wglądu w Kancelarii Syndyka, w godz. 10.00- 14.00. Szczegółowych informacji o przetargu udziela syndyk pod nr. tel..: 602 751 801, w godz. 13.00-16.00. Oferty złożone niezgodnie z Regulaminem przetargu nie będą rozpatrywane. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert częściowych.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 110 000,00 zł (sto dziesięć tysięcy 00/100) na rachunek bankowy upadłego: PL 44 2490 0005 0000 4500 9893 2311 w terminie do dnia 27.06.2019 r., godz. 14.00.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019 r. o godz. 11.00, w Kancelarii Syndyka.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu nie później niż do dnia złożenia pierwszej oferty, a także prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
33914277
drukuj ogłoszenie