Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości POD BOREM Sp. z o.o. w Rudnej Małej zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości tj. przedsiębiorstwa Upadłego POD BOREM Sp. z o.o.

lubelskie, Rudna mała

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
3 426 812 zł
Numer ogłoszenia
33918406
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
POD BOREM SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk Masy Upadłości POD BOREM Sp. z o. o. Sp. K. w Rudnej Małej, zaprasza do składania ofert na zakup składników wchodzących w skład masy upadłości tj. przedsiębiorstwa Upadłego POD BOREM sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Rudnej Małej, jako całości w rozumieniu art. 55? k. c., za cenę nie niższą niż 3 426 812,00 zł. W skład przedsiębiorstwa wchodzi kompleks nieruchomości położonych w Rudnej Małej (KW NR: RZ1Z/0072188/2, RZ1Z/00022359/7, RZ1Z/00085498/2, RZ1Z/00150249/9), na których posadowione są budynki o charakterze hotelowo-restauracyjnym i wyposażenie oraz dwie nieruchomości położone w Rudnej Małej (KW NR: RZ1Z/00146646/1, RZ1Z/00146633/7).
Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie do 01 lipca 2019r. w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją na kopercie "OFERTA-POD BOREM-PRZEDSIĘBIORSTWO-V GUp 33/15" z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ". Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty do Sądu, a nie data wysyłki listem poleconym.
Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowanej, na konto Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim nr: 59 9159 0000 2001 0009 9538 0001
Sprzedaż odbywać się będzie z wolnej ręki po przeprowadzeniu przetargu według przepisów kodeksu cywilnego. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości. Określa się termin do zawarcia umowy sprzedaży nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00 w Kancelarii Syndyka, przy ul. Budowlanej 50 lok. 101, 20-469 Lublin, nr tel. 515 476 584, 515 476 638, (e-mail: kancelariasyndyka101@wp.pl) gdzie również można zapoznać się z warunkami przetargu oraz Opisem i oszacowaniem.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
33918406
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: