Ogłoszenie

I licytacja ruchomości należących do Pana Waldemara Litwińskiego, Pępice 244D, gm. Mniów

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33919922
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-324 Kielce
Ulica
Sandomierska
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie
art. 105 i 105a ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1314 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.06.2019r. o godzinie 09:00 przy ul. Sikorskiego 9 w Kielcach, odbędzie się I licytacja ruchomości należących do Pana Waldemara Litwińskiego, Pępice 244D, gm. Mniów, tj:
- pojazd nr 1: samochód osobowy Hyundai Comfort i30 1.6 CRDi, rok prod. 2008, nr rej. TK7085C, VIN KMHDC51TP8U133086
- pojazd nr 2: Motocykl Honda XL 1000 Vareadero, Enduro od 600ccm, rok prod. 2004, nr rej. TKI 1322, VIN VTMSD02B04E000741
Wartość szacunkowa brutto w/w ruchomości wynosi:
- pojazd nr 1: 10.900,00 zł
- pojazd nr 2: 10.100,00 zł
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 18.06.2019r. od godziny 08:00 do godziny 9:00 pod adresem: ul. Sikorskiego 9, 25-437 Kielce.
Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej brutto w/w ruchomości, tj.:
- pojazd nr 1: 8.175,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych). Przed licytacją należy wpłacić organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania brutto, tj. kwotę 1.090,00 zł
- pojazd nr 2: 7.575,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych). Przed licytacją należy wpłacić organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania brutto, tj. kwotę 1.010,00 zł
Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk osoby wyznaczonej do przeprowadzenia licytacji przedmiotowych ruchomości do godz. rozpoczęcia licytacji lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, lub na rachunek bankowy organu egzekucyjnego: NBP O/O Kielce 42 1010 1238 0850 1013 9120 1000. Dowód wpłaty należy okazać przystępując do licytacji.
Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć pracownikowi prowadzącemu licytację czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą, na który został wystawiony czek potwierdzony lub wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca powinien uregulować do godziny 12:00 dnia następnego, pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i prawa do zwrotu kwoty wpłaconej w czasie licytacji.
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.
W przypadku niedojścia I licytacji do skutku lub braku sprzedaży w I terminie licytacji, II licytacja odbędzie się dnia 19.06.2019r. o godz. 09:00 pod w/w adresem. Cena wywołania w drugim terminie licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej brutto w/w ruchomości, tj.:
- pojazd nr 1: 5.450,00 zł
- pojazd nr 2: 5.050,00 zł
W przypadku II sprzedaży licytacyjnej zajęte ruchomości można oglądać w dniu 19.06.2019r. od godziny 08:00 do godziny 9:00 pod w/w adresem.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach nie odpowiada za uszkodzenia i wady ukryte ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Transakcja jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilno-prawnych.
Operaty szacunkowe ruchomości sporządzone przez biegłego skarbowego można przeglądać w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w pokoju 216 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, nr telefonu: 41/3647216.
Dodatkowe informacje na temat licytacji można uzyskać pod nr telefonu kom. 601-987-360 Kontrolera Skarbowego Pana Mariusza Kumóra.
33919922
drukuj ogłoszenie