Ogłoszenie

Nadleśnictwo Krzystkowice, Nowogórd Bobrzański ogłasza przetarg nieograniczony ustny (licytacja) - samochód osobowy Nissan X-Trail SE 4WD.

lubuskie, Nowogród bobrzański

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
24 734 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-06-2019
Numer ogłoszenia
33921499
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
LEŚNA 1
Osoba kontaktowa
NADLEŚNICTWO KRZYSTKOWICE

SzczegółyNowogród Bobrzański, 05.06.2019 r.
Zn. spr.: S.234.3.2019


Nadleśnictwo Krzystkowice
ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja)
Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej PGL Lasy Państwowe (DZ.U. z 1994 r. Nr 134 poz. 692 z późn. zm.), Zarządzenia nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zasad postępowania ze zbędnymi środkami trwałymi innymi niż budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (zn.spr.ZR.0210.1.2016), Decyzji nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zbywania środków trwałych innych niż osady leśne i budynki mieszkalne w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (znak: EI-011-03/10) oraz Zarządzenia nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zasad sprzedaży środków trwałych innych niż osady leśne i budynki mieszkalne oraz powołania komisji przetargowej (znak: S.012.3.2018) oraz w oparciu o informację z dnia 31.01.1996 r. (zn. spr. EO-MD-905-1/96) DGLP w sprawie wzorowania się i stosowania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. 1993 r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) Nadleśnictwo Krzystkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu:
Lp.
Nr inwent.NazwaRok produkcjiCena
wywoławcza sprzedaży
(zł.)
(brutto)
Wysokość wadium
(zł.)
1741/1631Samochód osobowy Nissan
X-Trail SE 4WD o nr rej.
FZI 38960, nr identyfikacyjny
VIN JN1TCNT31U0404189,
nr silnika 059735, przebieg
120 tyś. km, pojemność 1995 cm3,
rodzaj paliwa olej napędowy,
liczba miejsc 5.
Wyposażenie dodatkowe:
-hak holowniczy
- kpl. opon zimowych PIRELLI
4 szt.
Stan techniczny:
Samochód niesprawny,
uszkodzone są
dźwigienki zaworowe (pęknięte),
przestawił się rozrząd
(do wymiany),
akumulator kwalifikuje się do wymiany.
201224 734,002 473,40
Sprzedawany środek można oglądać w dni robocze od 11.06.2019 r. do 24.06.2019 r. w godz. 8.00-14.00 w siedzibie sprzedającego (pok. nr 3), po wcześniejszym uzgodnieniu z działem administracji ( tel. 68 327 65 32).
Licytacja
1. Przetarg odbędzie się w Nadleśnictwie Krzystkowice, ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański, pok. 207 w dniu 25.06.2019 r. o godz. 1100, prowadzący przetarg Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 14 marca 2018 r.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji.
3. Licytacja rozpocznie się od wywołania ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.
4. Postąpienie nie może być mniejsze niż 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złoty).
5. Po ustaniu postąpień po trzecim wezwaniu, prowadzący przetarg zamyka przetarg na licytowany środek trwały i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę nabycia. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środka trwałego będącego przedmiotem licytacji na rzecz nabywcy, który zaoferował najwyższą cenę.
6. Przed rozpoczęciem licytacji, każdy uczestnik przedłoży Komisji przetargowej oświadczenie z informacją na jakie konto bankowe ma być zwrócone wadium.
Wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2 473,40 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy 40/100 złoty) najpóźniej do dnia 25.06.2019 r. do godz. 1030.
2. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Nadleśnictwa Krzystkowice nr konta BOŚ 67 1540 1056 2105 3519 7973 0001 z dopiskiem "Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż środka trwałego w dniu 25.06.2019 r. nazwa oraz adres oferenta".
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Nadleśnictwa Krzystkowice.
3.Przed rozpoczęciem licytacji, każdy uczestnik przedłoży Komisji przetargowej oświadczenie z informacją na jakie konto bankowe ma być zwrócone wadium.
4.Nadleśnictwo zastrzega, że wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa, jeżeli żaden z uczestników postępowania nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
5. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie im zwrócone, a oferentowi, który wygrał przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Pozostałe postanowienia
1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu bez podania przyczyny.
2.Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.
3. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego środka.
4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy
sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia udzielenia mu przybicia jednorazowo na rachunek bankowy Nadleśnictwa Krzystkowice.
5. Nabywca, który w terminie określonym w pkt. 4 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Koszty przygotowania do transportu i odbioru środka trwałego ponosi nabywca. Odbiór wyłącznie osobisty w siedzibie Nadleśnictwa Krzystkowice w godzinach pracy biura.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem przetargowym
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Krzystkowice, ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański, adres e-mail: http://www.krzystkowice.zielonagora.lasy.gov.pl/numer telefonu: 68 327 65 32
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszego postępowania
Nadleśnictwo Krzystkowice wyznaczyło Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl;
Pełna treśc informacji o prztwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej http://www.krzystkowice.zielonagora.lasy.gov.pl/lub na stronie BIP https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krzystkowice
Andrzej Staniszewski
Nadleśniczy
33921499
drukuj ogłoszenie