Ogłoszenie

Obwieszczenie o licytacji ruchomości należącej do Szczecińskiej Fabryki Wódki STARKA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
227 700 zł
Numer ogłoszenia
33920654
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-525 Szczecin
Ulica
Roosvelta 1/2
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

SzczegółyNACZELNIK
DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W SZCZECINIE

3216-SEE-2.711.1L.2019

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 105a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podaje do publicznej wiadomości, że:
18 czerwca 2019 r. o godz. 12.00
w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Felczaka 19, w sali nr 01 odbędzie się pierwsza licytacja wymienionych niżej ruchomości, należących do Szczecińskiej Fabryki Wódek STARKA sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 63-64
Rodzaj
alkoholu
Liczba
butelek
Wartość
szacunkowa
brutto
Cena
wywołania
Wadium
STARKA 3, 40 %,
obj. 700 ml
13 200303 600,00 zł227 700,00zł30 360,00 zł
Cena sprzedaży stanowi kwotę brutto uwzględniającą podatek VAT według stawki 23%. Sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT.
Do licytacji mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które posiadają zezwolenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18%.
Alkohol zapakowany jest w kartony (po 6 butelek w każdym) ułożone i zafoliowane na paletach (po 100 kartonów na każdej). Ruchomości można oglądać 17.06.2019 r. w godz. od 12.00 do 14.00 oraz 18.06.2019 r. w godz. od 9.00 do 11.00 na terenie SFW STARKA sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Jagiellońska 63-64.
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie wadium. Wadium winno być złożone w gotówce w miejscu licytacji, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem licytacji lub wpłacone na rachunek organu egzekucyjnego w NBP O/O w Szczecinie nr 04 1010 1599 0039 5513 9130 0000. Wpłata wadium na rachunek bankowy organu egzekucyjnego winna nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.
Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji (art. 105d § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Dopuszcza się również możliwość uiszczenia natychmiast po udzieleniu przybicia przynajmniej ceny wywołania w formie szybkiego przelewu z miejsca licytacji na rachunek organu egzekucyjnego w NBP O/O w Szczecinie nr 04 1010 1599 0039 5513 9130 0000.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny oraz nie odpowiada za wady ukryte licytowanych ruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Drugim Dziale Egzekucji Administracyjnej Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, III piętro, pokój 3177 lub telefonicznie pod numerami: 91 88 23 212 lub 535 700 729.
33920654
drukuj ogłoszenie