Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zawiadamia o pierwszej licytacji samochodu osobowego RENAULT LAGUNA, rok prod. 2007.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
5 700 zł
Numer ogłoszenia
33922712
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-007 Kraków
Ulica
Wiślna 7
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 25.06.2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, os. Bohaterów Września 80, w sali konferencyjnej na II piętrze, budynek A odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA PUBLICZNA
samochodu osobowego RENAULT LAGUNA, nr identyfikacyjny pojazdu: VF1BT1K0639073577, nr rej. KOS 8X30, rok prod. 2007 o wartości szacunkowej 7.600,00 zł. brutto, zajętego w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec CHEMOSERVIS-DWORY S.A., NIP: 5491911468 z siedzibą: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.
Cena wywołania ww. ruchomości wynosi 3/4 wartości szacunkowej t.j: 5.700,00 zł. brutto.
Przedmiotową ruchomość można oglądać w dniu 25.06.2019 r. w godzinach od 8:30 do 9:30 na parkingu pod adresem: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.
Z oceną techniczną ww. ruchomości można zapoznać się osobiście w Małopolskim Urzędzie Skarbowym w Krakowie, os. Bohaterów Września 80, pok. 220 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:15 lub za pośrednictwem strony internetowej, Izby Administracji Skarbowej w Krakowie tj.: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie/ogloszenia/obwieszczenia-o-licytacjach.
Przedmiotowa licytacja zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.
Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie informuje, iż w przypadku jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4500,00 zł., warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania, na konto sum depozytowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie nr: 86 1010 1270 0043 4313 9120 0000 - wpływ kwoty wadium na wskazany rachunek bankowy powinien nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Należna kwota wadium do wpłaty na konto tut. Urzędu wynosi 760,00 zł. W opisie przelewu należy podać: dane uczestnika licytacji oraz umieścić zapis "WADIUM - RENAULT LAGUNA, nr rej. KOS 8X30 - I licytacja".
Nabywca obowiązany jest, natychmiast po udzieleniu mu przybicia, uiścić gotówką lub czekiem potwierdzonym, wystawionym na Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, przynajmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może nadal uczestniczyć w licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia nabywca zobowiązany jest zapłacić do godziny 12.00 dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i prawa do zwrotu kwoty wpłaconej w czasie licytacji. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium.
Urząd nie odpowiada za stan techniczny i wady ukryte nabytej ruchomości oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny, przesunięcia godziny rozpoczęcia licytacji i nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestników licytacji.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 12/68-17-221, 12/68-17-222.
33922712
drukuj ogłoszenie