Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

TAURON-Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż  pojazdów

TAURON-Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż pojazdów

,

Najważniejsze informacje

Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
156685
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
24-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
42-202 Częstochowa
Ulica
Al. Armii Krajowej 5

SzczegółyTAURON-Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5, ogłasza przetarg pisemny na
sprzedaż następujących pojazdów:

 

 

 

Lp. Numer rej. Marka Model Rok
produkcji
Przebieg cena
wywoławcza
 brutto [zł]
1. SC0623K Volkswagen Caddy 2012 137650 18 200
2. SC0625K Volkswagen Caddy 2012 67551 15 200
3. SC0626K Volkswagen Caddy 2012 134816 18 200
4. SC4306F Fiat Panda 2009 83440 4 400
5. SC4308F Fiat Panda 2009 84387 4 400
6. SC4309F Fiat Panda 2009 97416 4 200
7. SC4310F Fiat Panda 2009 118631 4 400
8. SC4311F Fiat Panda 2009 117195 4 400
9. SC4307F Fiat Panda 2009 108603 4 400
10. SC5358T Fiat Doblo 2009 157175 8 800
11. SG0672H Ford Fiesta 2011 150253 10 600
12 SC1498K PRZYCZEPA
 REMORK
Pod
 agregat
2012 - 5 200

Ww. pojazdy można oglądać w godz. 11.00-14.00 od dn. 24 czerwca 2019 r. do dn. 5 lipca 2019 r. w Tauron-Dystrybucja S.A. Dział Transportu Częstochowa, ul. Mirowska 24.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w TAURON DYSTRYBUCJA SA Oddział w Częstochowie w Dziale Transportu przy ul. Mirowskiej 24,
budynek „K", pok. nr 2 i nr 7 lub dzwoniąc w godz. 11.00-14.00 pod numer telefonu 34 364  81 72, 34 364 83 41. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub osoby prawne.
Oferty należy składać na każdy pojazd osobno (jedna oferta w kopercie) w dni robocze do dnia 8 lipca 2019 r. do godz. 10.00. w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie
„Oferta kupna pojazdów dotyczy pozycji nr .........." w TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Częstochowie, Dział Transportu, pokój nr 2, Częstochowa, ul. Mirowska 24.
Złożenie oferty u Sprzedającego w miejscu innym niż wyżej podane może skutkować niedotarciem oferty do Komisji Przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Oferenta. Oferta ta jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu.
Oferta winna być wypisana czytelnie, drukowanymi literami i zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy PESEL/NIP/REGON, numer telefonu oferenta,
2. Markę pojazdu,
3. Numer rejestracyjny pojazdu,
4. Wysokość oferowanej ceny brutto (wypisana cyframi i słownie),
5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem oraz z warunkami
przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu
sprzedaży,
7. Oświadczenie, że kupujący nie będzie wnosił roszczeń z tytułu gwarancji i
rękojmi za wady fizyczne nabywanego pojazdu,
8. Podpis oferenta.
Uwarunkowania do rozpatrywania ofert:
- Nie będą rozpatrywane oferty (pod rygorem odrzucenia oferty), w których wpisane dane będą niekompletne i nieczytelne, bez wyraźnego podpisu, a zaoferowana kwota kupna nie będzie równa lub większa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu,
- Nie będą rozpatrywane oferty tych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, którzy uczestniczyli i wygrali organizowane przez Tauron-Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie przetargi na pojazdy, po czym odstąpili od podpisania umowy, nie podając przyczyn rezygnacji,
- Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych pojazdów, wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za ich wady fizyczne oraz nie ponosi kosztów przybycia oferentów.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w Tauron-Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 24 w Częstochowie (budynek „K" Działu Transportu). Otwarcie ofert jest jawne, wybór oferenta nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert. W razie ustalenia, że kilku uczestników przetargu zaoferowało tę samą cenę, Komisja kontynuuje przetarg w formie licytacji, informując oferentów o terminie i miejscu przetargu. Wszelkie opłaty (w tym podatek od czynności cywilnoprawnych) ponosi nabywca pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu lub wycofania pojazdu z przetargu bez obowiązku podania przyczyn.
Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w formie przelewu na rachunek bankowy: Bank PKO Oddz. II Warszawa nr konta 19 1020 1026 0000 1502 0250 3720 w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji i odebrania środka transportu najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych w godzinach od 7.00 do 14.00 od otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty. W przypadku gdy wybrany oferent pisemnie zrezygnuje lub nie wykupi w określonym terminie środka transportu, Komisja powiadamia oferenta, który zaoferował kolejną najwyższą cenę. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w siedzibie firmy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Dział Transportu, tel. 34 364 81 72, 34 364 83 41.
1. Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferentów w przetargach dot. sprzedaży środków trwałych znajduje się pod adresem: https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

 

drukuj ogłoszenie