Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ustanowiony dla dłużnika Przedsiębiorstwo GELAM ogłasza sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Karczewnik 4.

wielkopolskie, Chodzież

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
2 677 040 zł
Numer ogłoszenia
33928911
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-800 Chodzież
Ulica
Karczewnik 4
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO GELAM ARKADIUSZ GEISLER, KAMIL GEISLER SP. JAWN

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości ustanowiony dla dłużnika Przedsiębiorstwo GELAM Arkadiusz Geisler Kamil Geisler Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chodzieży, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:
1. zabudowanych nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Karczewnik 4, dla których Sąd Rejonowy w Chodzieży prowadzi księgi wieczyste o numerze KW nr PO1H/00017245/7, PO1H/00017333/1, PO1H/00019329/4, szczegółowo opisanych w Operacie Szacunkowym z dnia 23 sierpnia 2017 roku sporządzonym przez biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. 2.677.040,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści złotych 00/100) netto;
2. środków trwałych, wyrobów gotowych oraz półproduktów opisanych w opinii biegłego sądowego Macieja Wituskiego z dnia 13 września 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. 675.966,40 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 40/100 złotych) netto;
3. pakietu należności opisanych przez biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło z dnia 13 września 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. 127.468,79 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem 79/100 złotych) netto.
Ogólne warunki sprzedaży:
1. Bezwarunkowe oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami składać należy w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Przedsiębiorstwo GELAM Arkadiusz Geisler Kamil Geisler Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chodzieży - NIE OTWIERAĆ" z podaniem sygnatury akt sprawy "XI GUp 115/17".
2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. 32 1090 2590 0000 0001 3467 3445.
4. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Z wyceną przedsiębiorstwa oraz regulaminem sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl
7. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.
33928911
drukuj ogłoszenie