Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ustanowiony dla dłużnika Przedsiębiorstwo GELAM ogłasza sprzedaż pakietu należności.

wielkopolskie, Chodzież

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
127 468 zł
Numer ogłoszenia
33928911
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-800 Chodzież
Ulica
Karczewnik 4
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO GELAM ARKADIUSZ GEISLER, KAMIL GEISLER SP. JAWN

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości ustanowiony dla dłużnika Przedsiębiorstwo GELAM Arkadiusz Geisler Kamil Geisler Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chodzieży, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:
1. zabudowanych nieruchomości położonych w Chodzieży przy ul. Karczewnik 4, dla których Sąd Rejonowy w Chodzieży prowadzi księgi wieczyste o numerze KW nr PO1H/00017245/7, PO1H/00017333/1, PO1H/00019329/4, szczegółowo opisanych w Operacie Szacunkowym z dnia 23 sierpnia 2017 roku sporządzonym przez biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. 2.677.040,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści złotych 00/100) netto;
2. środków trwałych, wyrobów gotowych oraz półproduktów opisanych w opinii biegłego sądowego Macieja Wituskiego z dnia 13 września 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. 675.966,40 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć 40/100 złotych) netto;
3. pakietu należności opisanych przez biegłego sądowego Wojciecha Wojdyło z dnia 13 września 2017 roku, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. 127.468,79 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem 79/100 złotych) netto.
Ogólne warunki sprzedaży:
1. Bezwarunkowe oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami składać należy w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Przedsiębiorstwo GELAM Arkadiusz Geisler Kamil Geisler Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chodzieży - NIE OTWIERAĆ" z podaniem sygnatury akt sprawy "XI GUp 115/17".
2. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. 32 1090 2590 0000 0001 3467 3445.
4. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Z wyceną przedsiębiorstwa oraz regulaminem sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl
7. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.
33928911
drukuj ogłoszenie