Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości sprzeda przedsiębiorstwo Admiral Boats S.A. w upadłości

pomorskie, Bojano

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
12 300 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-09-2019
Numer ogłoszenia
33936900
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Zastawna 31
Osoba kontaktowa
Biuro Syndyka

SzczegółySyndyk masy upadłości
Admiral Boats S.A. w upadłości z siedzibą w Bojanie
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
ADMIRAL BOATS S.A. W UPADŁOŚCI
Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo upadłej spółki Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Bojanie, ul. Wybickiego 50, gmina Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, w rozumieniu art. 55? Kodeksu Cywilnego, w skład którego wchodzi cały majątek, a w tym:
- prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bojano, gmina Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 34/24 o powierzchni 0,0374 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1W/00061168/7, także jako działka 34/26 o powierzchni 0,3470 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1W/00094993/9 oraz jako działka 34/28 o powierzchni 0,2205 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1W/00095834/4, zabudowanych budynkiem produkcyjnym o pow. użytkowej 2.230,30 m2 oraz budynkiem biurowym o pow. użytkowej 204,60 m2,
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawo własności znajdujących się na nich budynków i budowli, położonych w Tczewie, Miasto Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 169 o powierzchni 4,7748 ha oraz działki 209 o powierzchni 0,1597 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta GD1T/00019087/4, a także działka 463 o powierzchni 2,9651 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1T/00007832/5 oraz działka 464/16 o powierzchni 1,4044 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1T/00051715/2, zabudowanych budynkami produkcyjnymi, magazynowymi i budynkiem biurowym o łącznej pow. użytkowej 11.033,26 m2,
- prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rąb, gmina Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 245/10 o powierzchni 0,5300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1R/00016948/5 oraz jako działka 242/4 o powierzchni 0,1700 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1R/00017180/0, zabudowanych budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem mieszkalno-garażowym o łącznej pow. użytkowej 1.725,76 m2,
- maszyny, urządzenia, środki techniczne oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z wyceną i załącznikami do wyceny,
- posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli i urządzeń,
- umowy o pracę z pracownikami wraz z dokumentacją finansowo-kadrową dotyczącą tych pracowników,
- pozwolenia, zezwolenia, umowy gospodarcze, w tym umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 22 maja 2017r. oraz umowa dzierżawy nieruchomości w Rąbie, itp., chyba że przepisy prawa, umowa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej,
- powstałe po dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji, związane ze sprzedażą dokonaną przed datą zawarcia aktu notarialnego sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z załącznikiem do wyceny (o ile będzie miało to miejsce),
- prawa i obowiązki wynikające z tytułu umów handlowych, zamówień i zleceń zewnętrznych oraz wykonywanych na ich podstawie zleceń produkcyjnych, zawartych bądź przyjętych do realizacji przed dniem wydania przedsiębiorstwa (o ile będzie miało to miejsce).
Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem na podstawie art. 55? Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2013 Prawo upadłościowe:
- zobowiązań upadłego oraz zobowiązań zaciągniętych przez syndyka innych, niż wyszczególnione w p. 1.8 i 1.9 art. 2 regulaminu,
- składników aktywów i pasywów wynikających z uczestnictwa akcji spółki w obrocie na rynku publicznym (New Connect),
- wierzytelności innych, niż wynikające z kwot zatrzymanych z tytułu zobowiązań gwarancyjnych powstałych po dacie ogłoszenia upadłości,
- środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,
- innych środków pieniężnych,
- licencji na oprogramowanie sieciowe, finansowo - kadrowe, oprogramowanie wspomagające projektowanie i zarządzanie, a także zestawów komputerowych/ serwerów z danymi księgowymi i kadrowymi oraz wyposażenia serwerowni wraz z urządzeniami,
- ksiąg handlowych, zbiorów archiwalnych dokumentów, w tym pozostałej dokumentacji pracowniczej,
- produkcji w toku i wyrobów gotowych, rozliczonych odrębnie na dzień sprzedaży (o ile będzie miało to miejsce).
Cena wywoławcza wynosi 12.300.000,00 zł
(słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy 00/100 złotych)
Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu przetargu i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.
Pisemne oferty winny być składane osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłane pocztą na adres: Sędzia Komisarz Jacek Werengowski Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 117/18)
z dopiskiem w kolorze czerwonym "Oferta na zakup przedsiębiorstwa upadłego Admiral Boats S.A. w upadłości - przetarg w dniu 12.09.2019" do dnia 09.09.2019r.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do sądu.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 09.09.2019r. wadium
w kwocie 1.230.000,00 zł na rachunek bankowy Admiral Boats S.A. w upadłości o numerze 87 1160 2202 0000 0003 5377 7250 z dopiskiem "Admiral Boats S.A. - przetarg w dniu 12.09.2019". Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 12.09.2019r. o godzinie 11.45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, sala B 65.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu przetargu zawarte są w regulaminie przetargu oraz operacie szacunkowym "Wycena wartości przedsiębiorstwa Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości (VI GUp 117/18), Gdańsk, październik 2018 roku", z którymi można zapoznać się w Biurze Syndyka, ul. Zastawna 31, 83-000 Pruszcz Gdański oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 w godzinach urzędowania. Informacje o przetargu są udzielane również pod numerami telefonicznymi +48 531 884 222, +48 697 979 150 oraz +48 58 692 02 60.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33936900
drukuj ogłoszenie