Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości GRUPACON spółka z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Polanki 35

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
1 056 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-09-2019
Numer ogłoszenia
33939374
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
45-010 Opole
Ulica
Szpitalna 4
Osoba kontaktowa
Syndyk masy upadłości

SzczegółySyndyk masy upadłości GRUPACON spółka z o.o. w upadłości z siedzibą Warszawie, ul. Bagno 2/185, sygnatura akt V GUp 2/19
ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Polanki 35 .
1. Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego: GRUPACON Sp. z o.o. w upadłości, w rozumieniu art.55 1 k.c. stanowiąca oddział w Gdańsku. szczegółowo określona w opisie i oszacowaniu z dnia 26 kwietnia 2019r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Rogowskiego biegłego sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu o wartość rynkowej 1.056.000 zł ( jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych ).
2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.056.000 zł, (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3. Pisemne oferty na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2019r. do godz. 14.00, na adres: Kancelaria Radców Prawnych Krystian Klimas, 45-062 Opole, ul. Kościuszki 13/8 , oferty z dopiskiem na kopercie: "Oferta na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego: GRUPACON Sp. z o.o. w upadłości oddział GDAŃSK sygn. akt V GUp 2/19 - nie otwierać"
4. Oferty winny spełniać wymogi Regulaminu Sprzedaży.
Regulamin dostępny w biurze masy upadłości : 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4 , oraz 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 35.
5. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w przetargu jest dokonanie do dnia 04 września 2019r. wpłaty na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku PKO BP kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL o numerze 78 1020 3668 0000 5202 0516 7889 wadium w kwocie: 105.600 zł ( sto pięć tysięcy sześćset zł ). Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym masy upadłości.
6. Przed złożeniem oferty wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz opisem i oszacowaniem wartości rynkowej przedmiotu przetargu - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem tel. +48 609319724
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Ozimskiej 60 A, w dniu 13 września 2019r. godzina 10:00, sala 229.-
8. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.W takim przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z wyjątkiem zwrotu wadium według zasad wskazanych w Regulaminie. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.
.
33939374
drukuj ogłoszenie