Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Piekarnia " Orlik " ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
33941392
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Wrzosowa 17
Osoba kontaktowa
P.H.U. SŁONECZKO CHEŁMIŃSKI DARIUSZ W UPADŁOŚCI Z MOŻ. ZAWARCIA

SzczegółySyndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Piekarnia "Orlik" Julian Brzeski w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Radomiu przy ul. Opoczyńskiej 27/39 ogłasza pisemny przetarg ofertowy w trybie art. 206 ust. 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze na sprzedaż nw. składników masy upadłości:
1. nieruchomości zabudowanej budynkiem piekarni wraz z częścią mieszkalną o łącznej powierzchni użytkowej 1.000 m2 i dwoma garażami. Powierzchnia działek wynosi 2.186 m2. Dla nieruchomości, położonej w Radomiu przy ulicy Opoczyńskiej nr 27/29, Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr RA1R/00044155/5 i RA1R/00044156/2. Cena wywoławcza wynosi 840.000,00 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 60% wartości oszacowania,
2. środków trwałych i wyposażenia (ceny stanowią 70% wartości oszacowania):
Lp.Nazwa środkaIlośćCena
wywoławcza
netto [zł]
1Dzielarka ręczna
do bułek
1210,00
2Klimatyzator
magazynu
1119,00
3Krajalnica
do chleba
1840,00
4Lada chłodnicza1175,00
5Lada chłodnicza1175,00
6Mieszałka do ciasta1665,00
7Mieszałka do ciasta1665,00
8Piec obrotowy
z garownią
13.50000
9Piec piekarniczy
Mondial 43 m
12.100,00
10Piec piekarniczy
Mondial 43 m
18.400,00
11Przesiewacz do mąki1700,00
12Maszyna pakująca SC5511.750,00
13Samochód ciężarowy
VW LT nr. Rej. WR86266
15.740,00
14Samochód ciężarowy
VW LT nr. Rej. WR56882
13.166,50
15Samochód osobowy
SAAB nr. Rej. WR0281L
13.570,00
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty zakupu wybranych składników, zawierającej:
a. ofertę kupna, którą należy dostarczyć pod adresem: syndyk Marek Ratuszyński, ul. Wrzosowa 17 m 1, 26-600 Radom do 12.09.2019 r. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygnaturę akt V GUp 53/15 i umieścić dane oferenta oraz dopisek: "Przetarg "Orlik". Nie otwierać".
b. Dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny oferowanej za nabywane składniki łącznie. Wadium należy wpłacić na konto masy upadłości:
PKO BP SA nr rachunku 39 1020 4317 0000 5602 0415 0397
z zaznaczeniem "wadium na przetarg".
W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.
4. Pisemna oferta - pod rygorem jej odrzucenia - powinna zawierać:
a. oznaczenie oferenta (imię, nazwisko i adres albo pełną nazwę i siedzibę, NIP),
b. podpis lub podpisy osób, umocowanych do reprezentacji oferenta i potwierdzenie należytej reprezentacji,
c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i akceptuje je bez zastrzeżeń,
d. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń w przyszłości,
e. ewentualną uchwałę wymaganą na podstawie art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych,
f. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny oferowanej na konto masy upadłości,
g. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszelkich opłat, związanych z przeniesieniem prawa własności,
h. promesę MSWiA dla oferentów zagranicznych, którzy mają obowiązek uzyskać zezwolenie na zakup nieruchomości,
i. oferowaną cenę nabycia oznaczoną kwotowo.
5. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym 16.09.2019 r. o godz. 15.30 w Radomiu przy ulicy Opoczyńskiej 27/39.
6. Wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę i jego oferta zostanie zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, uchyli się od zawarcia umowy.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po uiszczeniu całej ceny, potwierdzonej na koncie bankowym masy upadłości, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.
8. Dopuszcza się przeprowadzenie licytacji ustnej w przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje taką samą cenę lub zbliżoną cenę (jeżeli różnica w ofertach wynosi do 5% ceny niższej). W przypadku licytacji ustnej wysokość postąpienia ustala syndyk.
9. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.
10. Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu w części lub w całości.
11. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy są udostępnione do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa w Radomiu przy ulicy Opoczyńskiej nr 27/29 oraz w aktach sprawy V GUp 53/15 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydziale Gospodarczym przy ul. Warszawskiej 1.
12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu syndyka 602 245 924.
33941392
drukuj ogłoszenie